2017/05/30

Merre tart a tanügy?

Merre tart a tanügy?

Nehéz, ha nem egyenesen abszurd dolog az oktatás minőségéről, a most éppen a rommagyar politikum által napirendre tűzött aktuális kérdésként – legalábbis három napig az – beszélni úgy, hogy közben a rendszer legalapvetőbb összetevőiről, funkcióiról, terveiről és elvárásairól, stb., nemhogy konszenzus nincs, de még elemi tudás sincs, ami alapján a vita lefolytatható és azután egy terv kialakítható lenne. Az oktatással kapcsolatos politikailag fertőzött tervek, olyan „ember- társadalom-, és jövőképekkel” számolnak, amelyek a legtöbbszőr nemcsak tudománytalanok, hanem valószerűtlenek és életszerűtlenek. Ezért az „illetékesek” miután fogaik közt elsziszegik, hogy „gyerekközpontú”[1] oktatást akarnak, rögtön a vélt vagy valós, minden esetre pillanatnyi, munkaerőpiaci igényekre térnek, melyekről szintén semmit nem mondanak (nem is tudnak) csak divatosnak tekintik, trendinek, emlegetni. A gyerekközpontúság, általánosabb és pontosabb fölvetésben azt kellene, hogy jelentse, hogy az iskola az „életre kell hogy neveljen”[2], ezért először olyan általános tudást, általános műveltséget (common knowledge) kell adnia, ami alapján az emberek a közösség hasznos tagjaivá válhatnak, és elboldogulhatnak az életben, annak minden területén[3]. És erre az általános tudásra lehet majd speciális (szak-, illetve alkalmazott) tudást építeni, sőt ennek alapján lehet azután akár nagyobb munkaerőpiaci mobilitást megvalósítani, több szakmát is elsajátítani, vagy megfelelni a legkülönfélébb kihívásoknak, amellyel egy bizonytalan jövőben is boldogulni lehet. Ennek alappilére: megtanulni egy életen át tanulni, ezt a képességet az iskola mai állapotában sekélyesen, sőt esetlegesen, és mintegy csak véletlenül képes kialakítani[4], nincs rá sem módszere, sem kapacitása, sem pedagógiai gyakorlata[5]. Még tovább megyek és azt állítom, az oktatási rendszerről folyó politikailag infesztált diskurzusok, nem feltárják hanem egyenesen elfedik a rendszer általános tehetetlenségét[6], illetve föl sem vetik az általános célkitűzéseket, ezért maga a reform, amit oly előszeretettel emlegetnek, csupán a szlogenek, a jól hangzó szólamok szintjén marad.
Az oktatási rendszer[7] reformja – szükségességéről azt hiszem szinte mindenki meg van győződve, csak a hogyan körül folyik ádáz vita, illetve kevés hozzá a tudás, az elszántság, a politikai akarat, a kitartás, stb. – csak abban az egész rendszerben (széles értelmeben vett társadalmi milliőben) gondolható el, melyben beágyazódva, a mindenkori oktatási rendszer működik. Az oktatásnak márpedig ideológiai funkciója is van, sőt kanonizált és standardizált előzetes tudást átadó és számonkérő intézményként, besulykoló eljárásainál fogva, stb., alapvetően konzervatív rendszer. Nagyon nehezen változik, mint ahogy az iskolai műveltség – a curriculum – is nehézkesen és fokozatosan alakul át. Ezért az aktuális politikai környezet vonatkozásában az oktatási reform kérdése úgy tevődik föl, hogy lehetséges-e egy merőben konzervatív politikai mezőnyben – márpedig a rommagyar politika ilyen akar lenni, minden területen, beleértve a tradicionalista/konzervatív egyházi iskolák szorgalmazását is – megreformálni az oktatást? Észre kell vennünk, hogy a pedagógiai konzervativizmus egyfelől a társadalmi konzervativizmus természetes szövetségesévé vált, másfelől pedig a rendszer jellemzően erős politikai fertőzöttsége folytán, a politikai elvárások megjelennek az iskolai elvárások szintjén, és nem egyszer eltérítik azt az elsődleges, azaz az „életre nevelés” funkciójától. Az iskolának sokkal nagyobb függetlenségre, azaz autonómiára van szüksége ahhoz, hogy megreformálható legyen, ezért a politikának ki kell vonulnia az iskolából, az oktatási rendszerből[8]. A rugalmasság és a nyitottság (pl. többszíntű érettségi, vagy képességvizsga-rendszer engedélyezése) törvényi szabályozásán és az oktatási rendszer támogatásának „kijárásán”, az általános oktatáspolitikai irányelvek szabályokba foglalásán és felügyeletén, stb., kívül, a politikumnak nincs gyakorlati keresnivalója a rendszerben. Ehhez pedig hosszútávú – legalábbis választási ciklusokon átnyúló – politikai konszenzusokat kellene kialakítani. Ezzel szemben a tanfelügyelőségek ma a hatalom olyan nyúlványai, amelyekkel kapcsolatban a nevetségesség kockáztatása nélkül, föl sem vethető, hogy szakmai tanácsadással foglalkoznának. Kontrollfunkcióik is teljességgel formálisak, tagjai és vezetői politikailag kiszolgáltatottak, és nem áll jobban a heyzet az iskolaigazgatók és aligazgatók szintjén sem. Az iskolák pénzügyi és tárgyi ellátottsága helyi adminisztrációs feladat és közvetenül politikai kontroll alatt áll, a politikai váltógazdálkodásnak kiszolgáltatott, stb., stb.
A sajtónyilvánosságot kapott rossz iskolai eredmények kapcsán, ma sokan hajlamosak föltenni a kérdést, hogy „ki a jó rommagyar tanár”?, és erre felelősen csak azt a választ lehet adni, hogy a rendszer hibás beprogramozottsága és működésmódozatai miatt, a kérdés megválaszolhatatlan. Mert vegyük például, a mindenkori politika homlokterében álló, rommagyar humán-, és társadalomtudományos oktatás területét. Az a jó rommagyar tanár, aki szigorúan ragaszkodik a román rendszer előírta tartalmakhoz és témákhoz, a tankönyvben szereplő „leckékhez”, és csak azt tanítja, esetleg szárazon és akkurátusan, és ezt is kéri számon? Az ilyen tanár nagyon népszerűtlen, „vaskalapos” hírében áll a diákok/szülők társadalmában, de a statisztikái nagy valószínűséggel jók lesznek. Vagy az a jó rommagyar tanár, aki a száraz és unalmas curriculum mellett/helyett, egy másik vonatkoztatási rendszerben fontos – esetleg a magyarországi curriculumban szereplő[9] –, magyar történelmi tudást és irodalmi jártasságot ad át, és azután nagyon rossz statisztikái lesznek? Válasz márpedig a jelenlegi viták közepette, nincs, sőt nem is lehet.
[1] Ahol az oktatás kérdéseit „humán erőforrás” kérdésének tekintik, ott nem sokat jelent a kijelentés a gyerekközpontúságról: farizeizmus a javából. Egydimenziós és csupán a mukaerőpiac pillanatnyi és térben nagyon is korlátozott igényeinek megfelelő embereket szeretnének iskola által kitermelni és replikálni, munkaerőt, és nem embert faragni a fiatal generációból. Mert jól mondja pl. Kelemen Hunor, hogy versenyképes tudást kellene az iskolának adnia, csakhogy ezt hitelteleníti rögtön utána azzal, hogy a versenyképességet nagyon is le- és behatárolt munkavilágokhoz csatolja, mondván, a további /sic!/ reform célja az lenne, hogy megállapítani: „egy-egy megyében, egy-egy területen például milyen típusú oktatásra kell több hangsúlyt fektetni, milyen szakokra kell szakoktatásban rátérni” (http://itthon.transindex.ro/?cikk=26659) .
[2] Egy generációval ezelőtt nem volt szégyen ezt hangsúlyozni, sőt szakmai konszenzus látszott kilakulni ez körül a gondolat körül a politikai nyugaton és keleten, azaz a vasfüggönyön is átívelően. 
[3] Nem csak aktualitása miatt említem, mert nyilvánvaló, hogy az új internetes tartalmakkal és véleményekkel nem tudunk megküzdeni, nem tudjuk megkülönböztetni a manipulációt, az összeesküvés-elméleteket az összeesküvésektől, azaz a valóságtól, de Kant erről beszél, amikor a józan ész közös birtoklását említi a racionális gondolkodás feltételeként. És ezt viszi tovább Habermas, amikor azt feltételezi, hogy a polgári nyilvánosság minden szereplőjének rendelkeznie kell azzal a közös tudással, ami alapján megszólalhat, illetve értelmezni képes az ott megjelenő tartalmakat.
[4] Rengeteg bosszúságot okoz nekem és kollégáimnak (ezért sokszor hajlamosak is vagyunk summásan elítélő kijelentéseket tenni általános és középiskolában tanító kollégáink munkájával kapcsolatban), hogy olyan diákok jelentkeznek egyetemi képzésre, akiknek nincs meg ez az általános tudása, és nem alakult ki tanulási készségük. Nem az a gond, hogy egy-egy szakterületen nincs jártasságuk – ennek kialakítása az egyetemi oktatás feladata – hanem az, hogy az átadandó (föltételezetten „magasabb szintű”) tudást és készségeket, jártasságokat, nincs amire építeni, amihez hozzáilleszteni, amibe beleágyazni. Másik oldalon pedig köztudott, hogy a diákok – éppen mert tanulási készségeik fejletlenek – úgy érzik, hogy képtelensg „megtanulni” azokat a tartalmakat, amit az egyetemi curriculum tartalmaz, azt sem tudják, hogyan fogjanak neki, nem tudják, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen, esetleg példaanyag, a tanárok előadásában, stb.
[5] Vessenek rám bátran  követ, de azt hiszem ebben a kontextusban, a tanulás tanulása viszonylag független attól a tartalomtól, amelyet az iskolai curriculum megkövetel, még akkor is, ha a diák, vagy a szülő, már a politikusokat ne is mondjam, egy adott pillanatban ezt képtelen felfogni. A tanulni tanulás, kitartást, módszert, a logikus gondolkodás fejlesztését, stb.,  követeli meg. Erre még a most érvényben levő egységes román nyelv- és irodalomoktatás is képes. Azt hiszem a rommagyar politikum erősen eltúlozza a román nyelv- és irodalom tanulásával kapcsolatos nehézségeket, hiszen minden tanulás erőfeszítéssel és időráfordítással, azaz köznapi nyelven „nehézséggel” jár, és fölöslegességét is túlhangsúlyozza, hiszen olyan kihívást jelent, mely tanulni tanít, mégha kínkeservesen is. (Jól emlékszem, mennyire nehéznek tűnt és ellenszenvesnek latinul tanulni, de mára az is világossá lett, hogy az bizony nagyban hozzájárult a logikus gondolkodás elsajátításához, sőt a latin kultúra megismeréséhez, ami ma egyáltalán nem tetszik fölöslegesnek számomra, és azt hiszem sokan vagyunk ezzel így).
[6] Idő, illetve helyszűke miatt nem vetem itt és most föl, de az oktatási rendszer kardinális „külső funkciója” a vertikális társadalmi mobilitás és az esélyegyenlőség társadalmi léptékű termelése, az hogy ne csak újratermelje (ezt óhatatlanul teszi) a társadalmi struktúrákat, szerkezeteket (osztályokat és státusokat, illetve habitusokat), hanem biztosítsa a tehetségesek, a szegények vagy hátrányos régióba születők, stb., fölzárkózását, fölemelkedését és társadalmi integrációját. Az oktatási rendszer ezen funkcióját régóta hanyagoljuk, illetve úgy teszünk, mintha a legszélsőségesebb gazdasági/társadalmi egyenlőtlenségek oktatási rendszeren keresztül történő újratermelése nem is létezne, nem jelentene társadalmi léptékű problémát. Pedig jól tudják ezt kétkulacsos politikusaink, akik inasiskolákba terelnék a vidékieket és szegényeket – függetlenül attól is, hogy ezzel kreativitás vesztődik el, társadalmi béke kerül veszélybe, és igazságosság sérül, stb. – , miközben saját utódaikat elit, illetve külföldi iskolákba íratják, igyekeznek így-úgy megszerzett kiváltságaikat ezáltal is konzerválni, hatalmi helyzetüket bebiztosítani.
[7] Ha van a társadalomban olyan formáció, ami rendszernek (mégpedig autopoietikus, azaz önmagát újratermelő rendszer) tekinthető, akkor az oktatási rendszer kimondottan az. Elemei olyannyira egymáshoz kapcsoltak és egymásra épülnek, hogy akármelyik részrendszer, vagy akárcsak elem megváltoztatása maga után vonja az egész megváltoztatásának szükségességét, vagy ha nem, hát szinte spontán módon, maga alakul úgy, hogy továbbra is rendszer maradhasson. Csak egy példa, hogy, ahogy azt Bourdieu írja az iskolai rendszer az a „termelési rendszer.., melynek újratermelése – más egyebek mellett – az iskolai intézményre hárul, „legkidolgozottabb” termékei maguk a pedagógusok”. Ennek a rendszerszerűségnek igen fontos következményei vannak, ami a reform esélyeit illeti, hiszen, ha nem „teljes rendszerben” gondolkodnak a reformok megtervezői és végrehatói, akkor a reform maga eleve kudarcra ítéltetett, illetve olyan nem kívánt következményekkel jár (N.B. a román oktatási rendszer ezidőtájt, elbukott reformkísérletek köztemetője), amelyek többet ártanak, mint használnak, nemcsak az oktatási intézmények, hanem az egész társadalom szintjén. Ezért rendszerszintű és hosszú távú károkat okozott a volt tanügyminiszter – minden föltételezhető jó szándéka ellenére –, amikor a „menedzserszerű” tanfelügyelő-, iskolaigazgató-, és aligazgató kiválasztást tervezett és részben kivitelezett.  Történt ugyanis, hogy a „rendszer, mint annyiszor ellenállt”, a helyek mintegy harmadára nem is jelentkeztek, további helyeken pedig sikertelenül vizsgáztak a tanárok, ezért aztán az egész rendszer működésképtelenné vált. Ami úgy indult, mint a vezetői kiválasztási eljárás depolitizálása, miután utóbb politikai kinevezettekkel töltötték fel az üresen maradt helyeket, éppen ellenkezőjére fordult, politikailag fertőzőtt intézményeket hozott létre. Ráadásul mostanra két vezetői/menedzseri kategória keletkezett, azok, akik vették az akadályt, sikeresen átmentek a „teszten” („tudják mi a jó a szamárban”), és azok, akik nem vették az akadályt, de ugyanúgy vezetői pozícióba kerültek. Ezt illusztrálja a házi feladatok teljes eltörlése, illetve tanulási időhöz kötött korlátozásának „ötlete” is, ami így önmagában rendszerzavaron kívül semmi mást nem hoz, nem javít az iskolák és iskolai társadalom helyzetén: http://systemcritic.blogspot.ro/2016/11/az-elmaradt-hazi-feladat.html. Fájdalmas példává válhat ebben az összefüggésben az évtizede folyó rommagyar politikai harc eredménye is. Rosszul végződhet az alternatív, idegen nyelvként tanított román nyelv- és irodalomoktatás ügye, mert ha bevezetik (ötödikben el is készültek az új tankönyvek), ezt a megváltozott oktatási rendszert és curriculumot, de maradnak az egységes képességvizsgák  a magyarul tanuló gyerekek még a jelenlegi szinten sem teljesíthetnek „románból”. És akkor majd inasiskolákba kényszerülnek, ha ugyan egyáltalán átmennek a vizsgán. Illetve a statisztikák még nagyobb lemaradást fognak mutatni az országos átlaghoz képest, mint a mostaniak.
[8] Lényegében ez az üzenete annak a jól dokumentált (statisztikákkal igazolt) (ál)interjúnak is, mely a kérdést feszegeti: az iskola reális autonómiájára van szükség ahhoz, hogy megreformálható legyen https://republica.ro/cum-se-poate-vindeca-scoala-in-tara-in-care-98-5-dintre-profesori-se-considera-buni-si-foarte-buni-iar
[9] Nem egy népszerű történelem és magyar nyelv-és irodalom tanár büszkélkedik azzal, hogy ő biza magyarországi tankönyv szerint tanít, hiszen az hitelesebb és „nemzetibb”, közelebb áll hozzá és a diákjaihoz, azzal kapcsolatosan van „továbbképzésen szerzett” tudása, stb. Csakhogy ezzel mintegy bukásra ítéli tanítványait a képesség-, illetve érettségi vizsgán, hiszen ott másak a követelmények és másképpen mérik a teljesítményeket. Dilemma ez a javából, mégha hangosan soha ki nem mondódik is, rengeteg bosszúsággal és bizonytalansággal jár az iskolai társadalom minden szereplőjénél. Mit csináljon az igazgató/tanfelügyelő, ha ezt tapasztalja? Ha ragaszkodik a román curriculum oktatásához haragot generál kollégáknál/szülőknél, de esetleg jó statisztikát biztosít intézménye számára. Ha „nem firtatja”, akkor viszont rosszak lesznek a „statisztikák”, és valljuk be nagyon sok igazgató nem is tanít, vagy menedzsel, hanem statisztikát vadász (az is megesett, hogy érettségi vizsgára sem engedték az esetlegesen rossz eredményt elérő diákokat, a „jó statisztika végett”).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése