2014/07/01

Autonómiázás, mint puszta "nyelvjáték", és valami "más"Autonómiázás, mint puszta „nyelvjáték”, és valami „más”

„A történelem szüntelen arra oktat minket, hogy a diskurzus nemcsak egyszerűen tolmácsolja a küzdelmeket és az uralmi rendszereket, hanem érte folyik a harc, általa dúl a küzdelem; tehát a diskurzus az a hatalom, amelyet az emberek igyekeznek megkaparintani.” – Michel Foucault

Megérteni a közéletben, különösen a politikai diskurzusokban, megjelenő kakofóniát, a kilométernyi értelmetlen és többé-kevésbé tartalmatlan szóáradatot, kihámozni annak végső, rejtett és manipulációval elfedett értelmét, emberpróbáló feladat. És nem lehetünk mindannyian politikai szövegelemzők, hiszen egyéb dolgunk is akad, meg persze felkészültségünk sem elég a láthatatlan összefüggések és rejtett (szubliminális) üzenetek felfedezésére, illetve a politikai retorika által eltakart szándékok és tervek kiolvasására, dekódolására. (Ezért fontos az értelmező/elemző szerepe és ezért igyekeznek elszigetelni, ha nem egyenesen ösztrakizálni a manipuláció leleplezésében nem érdekelt politikai aktorok, innen a hazaárulózás „gyakorlati haszna", ezért kiírthatatlan a becsmérlő gyűlöletbeszéd, a leleplezők megkövezésének „évezredes” hagyománya).
Biztonsági öveket becsatolni, újabb autonómiázási hullám következik! A rommagyar politikai diskurzusok központi mezője újfent, az autonómia-definíciók, pontosabban az azzal kapcsolatos „nyelvjátékok” körüli csatározásoktól lesz hangos! Az uralkodó rommagyar párt „elérkezettnek érzi az időt”, hogy újra „megvívja” autonómia-harcát, hogy ezúttal, újfent hatalmi, azaz kormányzati szerepből újrafogalmazza azt a törvénytervezetét, mely aktualizálja, ha úgy tetszik, az éppen „vállalható” autonómia-meghatározását. Viszont, mint a felállás máris jelzi, nem a többségi hatalom képviselőivel és nem azért, hogy adminisztratív-jogi intézkedésekkel, stb. segítse a helyi és/vagy etnikai autonómiáknak, mint kormányzási eljárásmódoknak a bevezetését, hanem a többi kisebbségi formáció vonatkozásában. Azért, hogy újra kijelölje, és szimbolikusan megerősítse, hatalmi pozícióját. Mert ne feledjük, a politikai küzdelmek egyben nyelvi küzdelmek is, ez a megállapítás növekvő mértékben áll a posztmodern politikai mezőnyre, még akkor is, ha – különösen kifele, a be nem avatottak számára – a jelenlegi rommagyar politikai csatározások nyelvezete kakofóniára emlékeztet és legjobb esetben is fragmentált[i], legtöbször verbális agresszión és stigmatizáló, stb. módon előadott „nyelvjáték”-okban ölt testet. Az autonómiázásnak, mint (wittgensteini[ii]) nyelvjátéknak az a lényege, hogy nem a nyelv „leíró” (deskriptív, érthető és valamilyen konkrét jelentéssel bíró módon, legalábbis egy valóságosnak tűnő projektre vonatkozó – denotatív jellegű) funkciójára alapoz, hanem a nyelv „előíró” (preskriptív), azaz, a politikai cselekvés értelmében, (pragmatikus) gyakorlati funkcióját használja. És ezért az autonómia hangoztatásával, valójában nem „árul” semmit, azaz tartalmatlan valamit forgalmaz. Az előíró jelleg (és a jogi formulákba sűrített autonómia-diskurzusok tipikusan előíró jellegűek) politikai értelemben azt szolgálja, hogy szinte kötelező módon állásfoglalást, helyezkedést követeljen: a versengés tétje, hogy ki mennyire autonomista, ki mennyire radikális autonómiát bír követelni, és ezzel szoros kapcsolatban mennyire rommagyar és/vagy székely, hiszen a „jó” rommagyar/székely ma autonómiáz (vátévör this mean), és radikális, és „ebből” nem enged, és „ezért” hősiesen kiáll, és menetel, és zászlót lobogtat, és .... persze legfőképpen lamentál, és agitál, és ezer módon bizonygatja autonómiapártiságát. A politikai autonómia-harc lényegében, a fogalom kisajátításáért folyik, a tartalmi vonatkozások, a fogalom (denotatív) jelölő, vagy „leíró” ereje csak annyiban lényeges, hogy egy képzeletbeli radikalizmus skálán, mennyire számít radikálisnak, az, amit egyik vagy másik tervezet, illetve diskurzus „kijelent”. Meggyőződésem, hogy már sokan el is felejtették, de a tavalyi év az EMNT (x) szempontjából, „az autonómia éve volt”, az SzNT retorikában és főként pragmatikában pedig, a „nagy menetelések és zászlólengetések” évadját tudhatjuk magunk mögött. Marad viszont a kérdés, hogy kerültünk-e közelebb ezáltal egy mégoly távlati és esetleges, de megvalósíthatónak tűnő, autonómia projekthez? Arra igyekszem rávilágítani, e helyen, hogy ilyesmit ne is várjunk, illetve hiába várnánk a jelenleg behirdetett RMDSz autonómia-tervezet vitájától sem; most majd a szövetség próbálja meg megkaparintani az autonómia-diskurzusban rejlő hatalmat. Viszont eldöntésre vár az a lényegesebb kérdés, hogy a rommagyar politikai mainstream nem érzékeli, vagy manipulatív módon elhallgatja, sőt autonómiázásával elfedi, hogy a magyarországi kormányzat kihátrált az autonómia-verseny mögül. Észre kell vennünk ugyanis, hogy a kettős állampolgárok kritikus tömeggé növelésével, illetve a választási jogosultság kiterjesztésével a helyi/etnikai „kis autonómiák” ellenében, egy nagyobb integrációban és egyfajta neokoloniális uralom kiépítésében gondolkodik a magyar kormányzat és csatolt részei. A helyi/etnikai autonómia diskurzusokat egyre inkább a „tegyünk úgy, mintha a Kárpát-medencében nem is lennének államhatárok, mintha Trianon meg sem történt volna”, egyelőre homályos, de körvonalazódó diskurzusok irányába tágítják. Márpedig a két diskurzus egymásnak homlokegyenest ellentmond. Lényegében arra szólítják fel a határon túli magyarságot, hogy a nem magyar nemzeti hatalmakkal szemben autonómiát, csak azért, és csak annyiban kell követelni, amennyiben – egy következő körben – ez az autonómia a NER-t szolgálja, azaz a Budapestről vezérelt integrációt erősíti: azzal szemben aztán nincs, illetve nem lesz helye semmiféle autonómia követelésnek[iii]. Vegyük észre, hogy a helyi/etnikai autonómiázásos diskurzus hangsúlyos képviselete ma nem képezi a legfőbb budapesti szándékot, hogy a NER fölülírja azt. Lássuk be, hogy egy „MÁSIK” diskurzus lopakodik helyére, mégpedig a „szászjenői sóhivatal” (NSKI) által egyre hangosabban forgalmazott, „Kárpát-hazát” vizionáló, központosított „hálózati” hatalom képe, mely budapesti vezénylet alá rendelné az összes határon túli magyar intézményt[iv]. Ez a neokoloniális terjeszkedést szolgáló „másik diskurzus” (a magyar polip expanziója) még kísérleti- vagy alapozási stádiumban van, ezért csak elejtett szavakból, illetve nyilatkozatokból, „apró lépésekből” tudható, hogy mit céloz. Az azonban bizonyos, hogy nem támogatja a mélyebb helyi/etnikai autonómiákat, hol ki-, illetve áttelepítést, hol intézményi „hálózatok” Budapesthez való akár kényszerű csatlakoztatásával, az ottani hatalomnak való feltétlen és strukturális alárendelődést szorgalmazza, minden esetre, autonómia-ellenes![i] A külső megfigyelőnek úgy tűnhet, hogy zavarodottság és többfele beszélés folyik az RMDSz vezetőinek diskurzusaiban. Nem tudják, illetve nem közlik, hogy mi az álláspontjuk egy sor sarkalatos kérdésben, mint államfő-jelölés, illetve támogatás; vagy Băsescu korrupciós botrányában való állás-nem-foglalás; hogyan viszonyulnak a PNL (és Crin Antonescu) ámokfutásához?; egyszerre folyik a további „fideszeződés” és a román kormánnyal való szolidarizálás; éppen megválasztott PPE-s EP képviselőink támogatják, vagy sem a J-Cl. Juncker jelölését? stb., stb.
[ii] Wittgenstein a „nyelvjátékok” fogalmával a nyelv pragmatikus vonatkozásaira hívja fel a figyelmet, arra, hogy a beszéd preskriptív, szabályozó szerepét kiemelje, és a beszéd cselekvő voltát hangsúlyozza (Wittgenstein, Filozófiai vizsgálódások, 23. paragrafus). Én azért használom ebben a kontextusban a fogalmat, hogy kiemeljem: az autonómiázás erre a preskriptív (vagy askriptív) nyelvi funkcióra épít, meg akarja mondani a csatározások nyomán, hogy mit kell(ene) gondolnunk, illetve hogyan kell(ene) hozzáálnunk/viszonyulnunk az autonómia-kérdéshez. Az autonómiával kapcsolatos minden politikai kijelentést, egy játék lépéseként kell(ene) értelmeznünk, legalábbis a politikai aktorok szerint. Aztán meg, lehetőség szerint, a játékszabályoktól való eltérést – az autonómia valamely diszkurzív formájának elútasítását, vagy csak megkérdőjelezését is – piros lappal szankcionálnának, azaz szimbolikusan kiközosítenének a közösségből.
[iii] Könnyen megeshet, hogy Németh Zsolt félreállítása mögött ez a dolog áll, vagyis ő még mindig túlságosan „őszintén autonomista” nézeteket vallott, és nem állt át, vagy bármilyen kis mértékben is ellenállt  az új „Kárpát-haza” diskurzus terjesztésének/sulykolásának. A volt felelős félreállítása egy korszak végét jelzi a határontúliakkal kapcsolatos fidesz politikában, még akkor is, ha ezt az illetékesek – politikai kommunikációs meggondolásokból – ma még véka alá igyekeznek rejteni!
[iv] Érdekes, hogy senki fel nem figyel – legalábbis nyilvánosan nem – az NSKI által nyiltan vállalt neokolonialista nézőpontra, és ennek megfelelő politikára, mely a határontúli intézmények közvetlen, és nem csak pénzügyi eszközökkel, hanem és főként ideológiai (NER) követelésekkel való, lehetőség szerinti teljes kontrollját célozza. A szászjenői “ötletek”, a határontúli politika száznyocvan fokos átfordulását jelzik, t.i. a mai magyar kormányzat, mint volt gyarmatokra tekint a Kárpát-medence magyarok által is lakott területeire, és egy neokolonialista gesztussal, meglévő intézményi hálózatokon keresztül igyekszik újra kontroll alá helyezni az ottani – lényegében az illető államok költségvetéséből épülő és működő – intézményeket.  A terv mindenekelőtt a kulturális intézmények központból irányított “hálózatosítását” veti fel, első körben, mint ahogy az a legutóbbi NSKI aktusból kiviláglik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése