2013/10/29

Prömierek a politika színpadánPrömierek a politika színpadán

Túl a menetelésen, a megszokott hétköznapok perspektívájából tekintve – mint várható volt – semmi nem változott, de a politikai színpad, természetesen, alaposan átrendeződni látszik. Az átalakuláshoz, a rommagyarságon belüli egyértelmű regionalizációhoz[i], illetve egy új politikai formáció erőteljes színrelépéséhez teremtette meg a tömegbázist, pontosabban a tömegpszichózist[ii], a kivonulás.
Előzetesen keveset lehetett tudni a menetelés közvetlen célkitűzéseiről, az utolsó tájékoztatók,  a felvonultatott jelszavak[iii], valamint a vasárnapi és azt követő kiáltvány, illetve nyilatkozatok némiképp eligazítottak a megmozdulás tervezett céljait illetően. A 24. órában jelentette be Izsák Balázs (SZNT-elnök) főszervező, hogy a cél egy olyan demokratikus eszközzel, mint a tömeges felvonulás ”bosszantani a román államot”, mint ahogy azt is, hogy egy új autoritással kell számolnunk, mégpedig, egy nagyon szigorúval, olyannal, amelyik csak akkor fogadja el bárkinek is a meneteléstől való távolmaradását, ha a nevére kiállított hivatalos halotti bizonyítványa van. Más igazoló iratot nem fogadUNK el”.
Tekintsük először a területi autonómia ügyét, mint általános etnopolitikai keretet, pontosabban olyan szervezési-igazgatási formát, mely az etnikai kérdések megoldására (is) alkalmas egyik politikai eszköz (ahogy az EMNP-s menetelők felmutatták: “Az autonómia a megoldás”). A területi és minden másféle-, személyi, kulturális, intézményi, nyelvi, stb. autonómia - legalábbis az eddigi elképzelések szerint, és a fennálló kontextusban -, mint etnopolitikai kihívások és "megoldások" merülnek fel, és nem mint szakpolitikák és adminisztratív intézményi keretek szervező elvei (ilyent esetleg a most bejelentett autonómia törvény-tervezet tartalmazhat majd). Eddig mindenik politikai párt vagy formáció a rommagyarság egészének a nevében lépett fel, annak az érdekeit kívánta felvállalni, etnikai pártként viselkedett, a regionális különbségeket ezen a framen belül képzelte tartani, kiegyensúlyozni. Az SZNT mostani fellépése MÁS[iv], ő egy a rommagyarságon belüli "etnikai" kisebbség (székelység) nevében lép fel, a “székelységet”, mint új politikai alanyt építi fel majd, mint ilyen (köz)szereplőt szólítja meg; még retorikájával sem célozza meg az egész rommagyarságot, csak a székelységhez szól; nem érdekli a többi régiók magyar lakossága, stb. és ez mi más, ha nem disszimilációs lépés a rommagyarságon belül? Egy eddig is nehezen kezelhető "törésvonal" tudatosan vállalt elmélyítése, egy új politikai identitás “kikiáltása”.
Megeshes, hogy tévedek de én olyan tervet, mely az amúgy is vészesen fogyatkozó rommagyarságot nem egyben kezeli, azaz integráns nemzeti kisebbségként, nem látok követendőnek. Olyan projektekre van szükségünk, nagyon sürgősen, melyek az egész régió autonómiáját (területi, kulturális, stb.) erősítik, benne az itteni magyarságét is. Én a föderalizációt, Erdély (beleértve Partiumot, Bánságot, stb. is) közigazgatási autonómiáját tekintem érvényes és életképes projektnek, sokkal nagyobb toleranciával és érzékenységgel a mindenféle kisebbségek iránt. Ami ettől távolabb visz, árkokat húz a rommagyarságon belül (akolmelegség-fíling ide vagy oda), azaz eltávolít ettől az életes tervtől, azt a magam részéről nem javallom.
Két nekifutásban is megpróbáltam érvelni amellett, hogy miért nem most és miért kontraproduktív a székelyföldi területi autonómia, illetve a regionalizmus-ügyet egybemosni. Tartom előzetes véleményem.  A mostani kiáltványt olvasva vált számomra is egyértelművé, hogy mekkora zavarok vannak a szervezők és a különféle politikai formációk “agyában”, hogy egyszerre őrölnek több malomban is, és akkor mit gondolhat a köznapi ember az ügyről, melynek szolgálatára kérik, esetleg résztvevő is volt?  Szóval az SZNT, olyan etnikai jellegű székelyföldi területi autonómiát követel, mely területileg a volt nyolc székely székre épül (“ragaszkodnak a nyolc székely széket és 153 önkormányzatot magában foglaló Szé­kelyföldnek a Gyergyóditrói Nemzetgyűlés által kijelölt ideiglenes határaihoz, és követelik, hogy a helyi közösségek népszavazása véglegesítse azokat!”), míg a regionalizációs, adminisztratív újrafelosztással kapcsolatos tervezetek szerint a kialakítandó új régiók a jelenlegi megyerendszerre épülnének. Az összes eddig napvilágra került tervezetnek közös sajátossága, még akkor is, ha vannak lényeges eltérések az összekapcsolandó megyék és a régiók székhelyének tekintetében a megyerendszer fenntartása. Az RMDSZ (és alulértetten az EMNP és MPP is) egy olyan megalapozott regionális újrafelosztást vázoló törvénytervezetet fogadtatott el az egyik házban, mely 16 régióval számol köztük a Hargita, Kovászna és Maros megyékből álló régiót, mások meg Beszterce (Borboly), vagy esetleg Brassó megyével bővített “székely” régiót vizionáltak, de a jelenlegi megyei adminisztratív struktúrát a kormánnyal együtt megőriznék. Ha most a többi rommagyar párt képviselői mellett az SZNT is helyet foglal a kormánnyal való párbeszéd asztalánál, (ha ugyan lesz ilyen), akkor bizony nagyon két (esetleg több) malomban fog őrölni a rommagyar egyesített küldöttség: az új székely formáció az asszimetrikus és a megyei határokat feloldó etnoregionális autonómiát fogja követelni, a többiek pedig a “méltányos”, a mostani megyehatárok alapján megrajzolható “székelyföldnek”, az adminisztratív egybetartása mellett fognak érvelni, már persze, ha maradnak következetesek.
Az új – a menetelés(ek) nyomán radikálisan megváltozott -  rommagyar politikai mezőny szereplői közül az RMDSz látszik a leginkább megváltozott helyzetben lenni, sőt puszta léte és eddigi politikai vonalvezetése is veszélyezetetett: a Markó-féle szövetség – ha nagy nehézségek árán is – képes volt egyben tartani a rommagyar politikai közösséget, legalábbis az etnopolitikai törekvések és projektek egészének vonatkozásában. A Kelemen-féle szövetség percig sem képes ezt az egyensúlyt megtartani. A székelyföldi kiskirályok hathatós közreműködésével[v], a most fellépő SZNT első körben lebénítja, másodikban pedig, a megerősödött és erőteljes politikai reprezentációt kivívott, székelyföldi etnoregionális elkülönböződés, a végletesen megerősödő rommagyarságon belüli törésvonal, stb., minden valószínűség szerint, szétfeszíti a szövetséget.
[i] Pierre Bourdieu, a regionalizmus kapcsán írta egy régebbi tanulmányában (lásd. Bourdieu, Pierre: Az identitás és a reprezentáció, in Szociológiai Figyelő, 1985/7, 13-26 pp.), hogy az nem más, mint a hatalom újraelosztásának egy újabb dimenziója, egy másik területi szint, ahol az elit újabb hatalmi teret hoz létre.
[ii] Végső soron a „Székelyek Nagy Menetelése”, a közösségi érzet felhorgadását, „a közösségi erő mámorát” (sic!), a tömegben-közösségben való megjelenés pszichológiai komfortját volt hivatott biztosítani, na meg politikai hátszelet az SZNT-nek, melyet más politikai formációk (RMDSz, EMNP) is megpróbáltak meglovagolni.
[iii] Kétlem, hogy a TGM által éppen a napokban vázolt etnicista politikai paradigma hatására, de egy tipikusan ilyen jelszóval vonultak a menetelők: „Szeklerland Exists” („Mi vagyunk”) és semmi több, tartották a magasba az „alapító” kiáltványt.
[iv] Az SZNT-nek egy regionális etnikai kisebbség nevében való fellépése „átmetszi” az eddig politikai-ideológiai alapon egymással versengő pártok és formációk, a rommagyar politika mezejét (szcénáját), egy új dimenziót vet fel hangsúlyosan, és ezzel a többi pártokat is belülről osztja meg: székelyföldi és nem székelyföldi eremdéeszesekre, éemenpésekre és empépésekre tagolja szét a politikai osztályt.
[v] Egy ideje egyre világosabb, hogy a Borboly-Tamás-Antal hármas egyszerre próbál az RMDSz országos politikájában hangadó lenni, és a most bejelentett székely politikai mezőny erős játékosaként fellépni (ezen a szcénán egyelőre Izsák Balázs az erős ember, őt nem köti a szövetségi érdek, vagy más régiók problémái), márpedig ezt a két lovat egy hátsóval – hosszabb távon – lehetetlen meglovagolni.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése