2013/07/23

SzégyentelenekSzégyentelenek

Hovatovább teljességgel kiöljük politikai közéletünkből az állampolgárok és közösségek valós ügyeinek képviseletét, a jól felfogott közérdek előmozdításának gyakorlatát. A politikát, mint a hatalom megragadásáért, kiterjesztéséért és bebiztosításáért folytatott mindenféle elvszerűséget és meggyőződést mellőző, sőt a morális megítélhetőség területén kívül eső pártpolitikai csatározást tekintjük. Én ezt a jelenséget (máshol is) a közélet szinte teljes korrumpálódásaként értelmezem, amelynek nemcsak a politikai osztály, vagy elit oldalán ténykedők, hanem a politikai ténykedés ilyen formáját – nyíltan vagy alulértetten, illetve formálisan – támogatók is az ágensei, ha úgy tetszik, morális értelemben vett „cinkosai”. Az eredeti értelmétől – közszolgálat, hivatás teljesítés, közjóért való cselekvés, stb. – eltérített politikai cselekvéseket azután, mint „természetes”, magától értetődő jelenséget fogják fel, illetve tálalják mindazok, akik ilyen pusztán pártpolitikai, hatalmi játszmában érdekeltek. Ugyanakkor megtévesztett közön(s)ségük szintén úgy gondolja: elfogadható, hogy a hatalmasok, nem a látható programokba foglalt, vagy a hatékony és korrekt intézményi működés szabályai szerint cselekedjenek, hanem rejtett politikai napirendet (hidden political agenda) kövessenek, saját „zsebre dolgozzanak” vagy egymáséra, visszaéljenek hatalmi helyzetükkel, stb.
Az eltorzult és a politikai ténykedés eredeti értelmétől megfosztott, magyarán korrupt politikusokkal megtűzdelt hatalmi osztály kialakulásának és eluralkodásának legjobb fokmérője, hogy a polgárok, az alárendelt, sőt nem egyszer megvetett, a korrupciós hálózatokon kívül rekedt, de passzívitásával annak létét támogató közvélekedés fel sem veti a korrupción és csaláson kapott politikusok morális felelősségét, viselt dolgaik nyilvánosságra kerülését követően sem. A közön(s)ség minden kritika nélkül elfogadja a politikusok meggazdagodási vágyát és annak kiélését, nem is igazán érdekli a hatalommal/hivatallal való visszaélés (vajon hatalmi helyzetben ők is ugyanúgy járnának el?), sőt bizonyított bűnözökkel paktál le. Zsizsi lassanként össznépi hős, afféle legendás alakká változik, miután kétszeres elítéltként „jól megérdemelt” börtönbüntetését tölti (egyféle „betyárromantika” imádatában, az ártatlanság vélelme sírig kíséri, még a buzgó ortodox egyház egyes képviselői szerint is). Ezzel, az egyébiránt velejéig korruptnak vélt (itt-ott bizonyítottan is korrupt), és hiteltelen (i)gazságszolgáltatás – ugyancsak eltérve eredeti funkciójától – a médiák részének támogatásával nem igazságot tesz, hanem médiasztárokat, háromnapos kiskirályokat, „ártatlan megvádoltak”-at termel, a cirkuszi közönség legnagyobb megelégedésére. Az egyéb témák köré keltett ribillió (chalavari) most hatékonyan elfedi, hogy a magát liberálisnak mondó párt miniszterét (tudom, tudom nem jogerősen!) és a rommagyar érdekszövetség volt szenátorát (nem végleges ítéletben) korrupcióért ítélték el (és az sem érdekli a kutyát sem, hogy Olosz lemondásával egy szenátori helyet is veszített a szövetség). A többi megvádolt politikus (köztük növekvő számban rommagyar is) politikai tőkét, közéleti szereplési lehetőséget és végletekig eltorzult kommunikációs panellek puffogtatásának eszközét látják „megvádoltságukban”, sőt népszerűségük, önviktimizációjuk nyomán, még szép (időközi) növekedésnek is indul(t)! Olyan perverz hatásokról van itt szó, melyek eltakarják, illetve a morális megítélés hatálya alól mintegy kimenekítik a politikusok cselekedeteit, a legtöbben azt sem értik mit is jelent a hatalommal való visszaélés? Az illojális konkurencia, a saját csoport favorizálása stb. pedig, idegen szavakként hatnak abban a kontextusban, amelyben minden közéleti szereplő egyformán korruptnak tételeződik, vagy legalábbis egyformán a hálózatok részvevőjének, olyan profitálónak tűnik, aki nem tesz semmit a közjó érdekében. A korrupt közélet szocializációs hatásaként már-már nincs olyan nyilvános hang, amely legalább a leírás (az analítikus fogalmak) szintjén pontosan láttatná és lényegéig megmutatná a jelenséget. (Máshol a megvádolt politikusok, magas tisztségviselők a sajtó – olykor az ügyészek kérdéseinél is kínosabb –  kérdéseire kellene keressék a nyilvános válaszokat, arcpirító helyzetekben kellene magyarázzák, nemcsak bűnvádi vagy jogi értelmeben vett ártatlanságukat, hanem erkölcsi feddhetettlenségüket is! Az elhallgatásban a rommagyar sajtó jár az élen, kisebbségi komplexáltsága és a rosszul felfogott etnikai „bajtársiasság” okán).
A közélet tisztaságának visszaszerzése, a jó kormányzás gyakorlatának elterjedése hosszadalmas és nehéz feladat, ott ahol az elterjedt társadalmi normák „magukban foglalják” a korrupt hálózatokhoz való csatlakozás morálisan semlegesített változatait, az „ügyeskedést” (a „smekker”-séget) és gyávaságnak, balekségnek („frájer”-ségnek) tekintik, az azoktól való távolmaradást; a leleplezőket pedig megvetéssel büntetik. A korrupció a társadalmi együttélés szabályainak megsértését jelenti, mégha nem is vesszük észre azt, többek között az állammal szembeni bizalmatlanság, (a volt rommagyar szenátor, a téves megítélés szerint,  „csak” az államot károsította a bírák ítélete szerint, az állam pedig „ők” és nem „mi” vagyunk), illetve a társadalmi léptéket öltő normanélküliség miatt (társadalmi anómia, melynek következtében a korrupt intézmények és hálózatok torz szabályai váltak elfogadott normává). Gátlástalan és cinikus, kapzsi és vagyonhajhász politikusok mindenkor és mindenhol előfordulnak, csakhogy jó esetben kisebbségben maradnak és kikopnak a közéletből, hiszen a közösség oldalán működik a pellengérre állítás, a kiközösítés, az erkölcsi ítélet. Ezért aztán szocializációs tényezőként hat, a (meg)tévedők oldalán, a szégyenzérzet, a bűntudat, a megbánás (a folyamatban hagyományosan szerepet játszottak az egyházak is, ma viszont egyre kevésbé hallatják szavukat a „jó oldalon”, és ezzel áttélesen legitimálják a gátlástalan és orcátlan hazudozó politikusokat és eljárásaikat). A „mi” gátlástalan és cinikus politikusaink viszont körömszakadtukig bizonygatják „ártatlanságukat”, bűntudatuknak, megbánásuknak nyomai sem lelhetők fel. A közintézmények iránti bizalmatlanság, de az erkölcsi mércék, normák és példaképek hiánya is teszi, hogy mindezt a közvélemény lenyeli, illetve kézlegyintéssel, passzivitással elfogadja, legalábbis egy ideig. Nem kizárható viszont, hogy a hosszú távon elfojtott kollektív szégyenérzet, „amely neheztelésként szunnyad, /.../ időnként eszeveszett dühkitörésekben vezetődjék le”[i].[i] Gouldsblom, Johan 2005, Időrezsimek, Typotext, Bp., 9-20 p.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése