2013/07/09

Látlelet oktatási rendszerünkről

A román és a romániai magyar oktatási rendszerről több éve cikkezem, elemzem a helyzet alakulását, stb. Itt egy régebbi szövegem, mely egy érdekes és talán, diagnózisait tekintve, máig is érvényes jelentés margójára készült. Már nem érhető el neten, de idemásolom, hátha érdekes adalék lehet mai jegyzetemhez, afféle háttéranyagaként.Mi ugyan (semmit) nem jelentünk?                 
2007. 07. 16. 07:11 http://www.ahet.ro/content/view/2321/101/

Magyari Nándor László

A Babeş-Bolyai és a 22-es csapdája

Találgatni sem tudom, hogy miért maradtunk ki ismét egy szakmai előkészítésből/elemzésből, mint ahogy azt sem,  hogy miért nem esik egy árva szó sem a romániai magyar nyelvű oktatásról a nemrég napvilágot látott elnöki bizottság jelentésében[1]. Annál is beszédesebb a (kényszerű?) távolmaradásunk, hogy a jelentés egyfajta „oktatási és kutatási nemzeti paktumot" sürget, egy ilyenről szóló tárgyalási asztalnál pedig, a romániai magyar „szakértőknek", illetékeseknek, felelősöknek, politikusoknak, is ott lenne a helyük.

A legegyszerűbb ismét csak az lenne, ha a szerzők/megrendelő, a román politikai elit, stb. nacionalizmusára, magyar-gyűlöletére, stb. hivatkoznánk (ezt minden bizonnyal meg is teszik majd). Ezzel azonmód el is kennénk, ránk érvénytelennek nyilvánítanánk,  a jelentésben felállított - számomra érvényesnek tűnő - szomorú diagnózist. Az is lehet persze, hogy „szakértőink" csak a(z etnikai) politikacsinálás homokozóiban játszadoznak, bár a legmagasabb rangokkal, funkciókkal büszkélkednek[2] gőzük sincs az oktatáspolitikáról, csak úgy tesznek mintha.

Szóval a lesújtó, de a megoldási javaslatoknál mindenképp, relevánsabbnak tűnő diagnózis kulcsszavai: a román oktatás versenyképtelen, eredménytelen, méltánytalan és középszerű, illetve rossz minőségű.

Máskor is megtettem[3], ismét leszögezhetem, amit (oktatás)politikusaink előszeretettel romániai magyar oktatási rendszernek neveznek, az valójában nem rendszer, illetve egyetlen más megfigyelő sem érzékeli/tekinti akként. Megszokásból, illetve vágyaink elõrevetítésébõl fakadóan, igen gyakran reflektálatlanul, beszélünk "romániai magyar oktatási rendszerrõl", akár az elemi akár a gimnáziumi, közép- vagy felsõoktatásról legyen szó. A romániai magyar nyelvû oktatási rendszer megmarad(t) metaforának, folyamatos terv, mely az utóbbi jó nyolcvan esztendõben - a kisebbségi sorba jutás óta - sohasem vált valósággá. Valójában egy igen lazán és korántsem rendszerszerûen kapcsolódó, csupán az oktatás nyelvének szintjén homogén, igen kevéssé integrált, idõszakos és esetleges kapcsolatokat kialakító és fenntartó részegységekként mûködõ entitásokról van szó. Ez is egyik oka annak, hogy képtelenség, akárcsak korporatív módon is, megjeleníteni e nemlétező rendszert, az oktatásról szóló országos vitákban.

Így aztán nincs okunk, sőt érveink sincsenek, azt feltételezni, hogy e rendszeren belül a Romániában magyar nyelven folyó oktatás másmilyen lenne, mint az országos, általában. Tetszik nem tetszik a diagnózis érvényes, mégha több szempontból árnyalásra is érdemes, nem utolsó sorban a kisebbségi nyelven folyó oktatás perspektívájából. Tartok tőle viszont, hogy az árnyalás nem javít, hanem még sötétebbé teszi a képet. A jelentés, minden bizonnyal helyesen, az EU-s és általában a nyugati világra jellemző, a globalizációs- és a tudás-piaci kihívásoknak megfelelő kompetenciák kitermelésére (az output-okra) koncentrál és azokat teszi meg egy feltétlen szükséges, átfogó oktatáspolitikai és/vagy intézményi reform céljának. Ezen célok a Romániában (kisebbségi és/vagy) magyar nyelven folyó oktatás számára is kézenfekvőek lehetnének, hacsak politikusaink másként nem döntöttek volna. Mert hadd ismételjem el a Romániában magyar nyelven folyó oktatás általános célkitűzései, annak alapelvei és a prioritásai mások. Hadd említsem fel újra, hogy az RMDSz programjának oktatási fejezete, mit jelöl ki általános célként: „Alapelv. A romániai magyarság nemzeti identitása megõrzésének, szülõföldön maradásának és a versenyképes szakemberképzésnek feltétele a minõségi anyanyelvû oktatás, amelynek autonóm és korszerû rendszerben kell megvalósulnia."[4] Nemcsak a nemzeti identitás megőrzése, hanem a helyben maradás is fontosabb szempont, mint a tudás- és munkaerőpiacon való versenyképességhez szükséges tudás megszerzése. Ennyiben aztán felesleges is lenne részvenni a bizottságban és (esetleg a vitában is).

Én mégis fontosnak vélem legalább a vitában részt venni és mindjárt jeleznék is néhány a jelentésben meg nem oldott problémát, a felsőoktatással kapcsolatban. Kétségtelen, hogy az olyan célkitűzések, mint az intézmények közötti differenciálás és az erőforrások koncentrációja,  az egyetemi menedzsment és vezetés modernizációja, az eltérő és rugalmas finaszírozás, stb. tetszetős és hogy úgy mondjam trendi célkitűzések. Csakhogy a jelenlegi viszonyok közepette, a megoldási javaslatok között kiemelt egyetemi autonómia erősítése, mind országosan, mind kisebbségi vonatkozásban ellentmondásba kerül a diagnózisban feltűntetett és a célkitűzések közt kiemelt elemekkel. Mire gondolok? Mindenekelőtt üdvözlendő, hogy kimondatik: „az egyetemi oktató és kutató személyzet igen alacsony minőségű. A nepotizmus, a „gang"-hez (gasca) tartozás alapján klónozott szélhámosság, a korrupció, köznapi jelenségei a román egyetemeknek", "a curriculum, melyet a diákoknak kínálnak, többnyire az egyetemen és a karokon belüli, hatalmi viszonyok eredménye, semmint a legbiztosabb út ahhoz, hogy megfelelő minősítést szerezzenek".[5] A karok és tanszékek közötti együttműködés hiánya ismétcsak a hatalmi ambíciók a szakma-sovinizmus és a „kiskirályságok" kiépítésének és körülbástyázásának vágya eredményezi[6].

És itt látom az ellentmondást: az egyetemi autonómia megerősítése, a jelenlegi helyzetben, nagy valószínűséggel konzerválja, sőt adott esetben elmélyíti és nem megoldja a jelzett helyzetet. Érdemes lenne kielemezni, a magánegyetemek ilyen vonatkozású tapasztalatát, a legtöbbről rövid úton kiderülne, hogy a hatalmi viszonyoknak kiszolgáltatott tanrend, a nepotizmus, és a klónozott szélhámosság egyáltalán nem ritka ezeken sem, pedig autonómiájuk - legalábbis elvben - tökéletes. Igaz, a jelentés szerzői, az autonómia kiterjesztése mellé, szigorú szakmai grémiumok, szigorú elbírálását rendelnék. Csak félő, hogy amint ők maguk, más összefüggésben jelzik: „a kutatási programokat tudományos teljesítménnyel nem rendelkező személyek értékelik". Az egyetemi autonómia az intézmények- és a tudás működő piaca mellett, konkurenciával és felelősséggel jár és tartok tőle, egyelőre még tetszetős szlogen csupán.

Aztán itt van a minket közelebbről érintő romániai magyar felsőoktatás helyzete. Ami a magán-intézeteket illeti helyzetük meglehetősen zilált, rendezetlen[7]. Mint olvasom a Sapientia esetében nem is élvez elsőbbséget az akkreditáció megszerzése[8], az autonómiájáról pedig éppenséggel az derül ki, hogy problematikus, hiszen nem választott szenátus, hanem (valahogyan „kinevezett") kuratórium vezeti[9].

És akkor eljutunk a BBTE-hez. Előrebocsájtom, hogy e helyen nem kívánok állást foglalni az újabban kialakult rommagyar viták ügyében, csupán a jelentésnek az autonómiát hangsúlyozó perspektívájából próbálom meg értelmezni a kialakult helyzetet. Egyre világosabb ugyanis, hogy az intézmény mindazokkal a szimptómákkal rendelkezik, melyeket a jelentéstevők (egyrészük, sőt vezetőjük is, éppen a BBTE tanára) felsorolnak, mind magyar, mind román vagy német vonatkozásban és az is egyre láthatóbb, hogy az autonómia növelése, kiterjesztése csak ronthat a helyzeten. Az intézményi „szélhámosság", a hatalmi kiszolgáltatottság elsőrendű letéteményese az ú.n. Akadémiai Tanács, mely elvben tanácsadói, de valójában döntéshozói, sőt mindenható mandátumot alakított ki sajátmaga számára. Az autonómia növelése nem a felsőbb különítménynek kiszolgáltatott szenátust vagy a rektori hivatalt-, hanem éppen a hatalmat bitorló klikk befolyását erősítené ezek feje fölött és nemcsak magyar vonatkozásban[10].

Nem vitás, hogy a „magyar vonal", kilátásai is szomorúak, amennyiben a jelenlegi helyzetben, még nagyobb autonómiát biztosítunk az egyetem manipulált vezetésének, de akkor sem fényesek a kilátások, ha a szenátus szavaz le mindenféle „magyar" kezdeményezést. Alapos 22-es csapdájának tűnik a kialkult helyzet, ezért magam sem vagyok az egyetemi autonómia feltétlen híve. Az egyetem-ügy, kisebbségi vonatkozásban etno-politikai kihívás, ezért aki politikusként elmenekül előle, vagy áttolja az „egyetemi közösség" térfelére, manipulál, félrevezet. Félreértés ne essék, a politkai megoldásoknak a szakmai megalapozás és a „belülről jövő" megoldásjavaslatok a szerves részei kell legyenek, sőt ezekre kell alapozni. „Politizálni" az egyetemen belül is muszáj, egyetemi vezetőnek lenni nemcsak adminisztrálást, hanem oktatáspolitikai aktivitást is jelent, minden társadalomban. A döntés mégis politikai...


Kvár, 2007 július 12.


[1] Lásd. Az oktatás Romániája, a kutatás Romániája,  Az elnöki bizottság jelentése az oktatás és nevelés elemzéséről és a megfelelő politikák kigolgozásáról. http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=8983&_PRID=

[2] Markó Béla, a jelentés-készítés ideje alatt mindvégig miniszterelnök-helyettesként felelt „az oktatás koordinálásáért". Az elmúlt félévben Pásztor Gabriella, államtitkár-asszony fontos teeendőket látott el az oktatási minisztériumban, és Lakatos András, oktatásiügyeket vitt a megfelelő elnökség megfelelő osztályát vezetve.

[3] Lásd. Oktatás?Politika?, in Erdélyi Riport, 2006, febr. 2. www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=213

[4] RMDSZ- Program, http://www.rmdsz.ro/script/mainframe.php?lang=hu

[5] Igen személyes tapasztalatokat szerezhettem arról, ahogyan a curriculum egyes hatalmasok kénye-kedve szerint alakult/alakul az egyetemen, illletve ú.n. „cumul"-függő, azaz aszerint alakítják, hogy a saját, és/vagy a kliensek óraszáma- és fizetése megduplázódjék.

[6] Többnyire ez okozza, hogy a BBTE-n immár mintegy 26 kar működik megannyi dékánnal, helyettesekkel, titkárságokkal, ügyvitellel, stb.

[7] Az EMTE státusára vonatkozó fenntartásaimat, az általánosabb dielmmákat alkalmam volt régebben kielemezni, lásd.:  Fides(z) Labor, ÉS, 2002. március

[8] Bíró A. Zoltán, Esély a vesztésre?, című írásában, mely A Hét honlapján jelent meg azt írja: „A Sapientia kapcsán - ezt az intézményt ismerem jobban - gyakran elhangzik, hogy a legfontosabb kérdés az akkreditáció. Az akkreditáció egy új egyetem esetében kétségkívül nagyon fontos, de az alapkérdés mégsem ez." Lásd itt.

[9] Rostás Zoltán professzor (A Sapientia csíkszeredai karának dékánja) monjda egy interjúban: „Ha akkreditációs szakértőként nézem a helyzetet, szinte megmagyarázhatatlan jelenségeket is látok. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező intézményként a Sapientiát kuratórium irányítja. Az akkreditációs követelmények azonban mostmár előírják az egyetemi autonómia érvényesítését. Az egyetem vezetésének jogát át kell ruházni a szenátusra, az egyetem illetékes vezetőire és testületeire. Ez a folyamat sajnos nem akar beindulni, pedig az akkreditációs dossziék leadásának határideje égetően közel van. Tudni kell azt, hogy a záros határidőn belül nem akkreditált szakokat fölszámolják. /Az egyetemi autonómia/Elsősorban azáltal csorbul, hogy a kuratórium nevezi ki az egyetem rektorát, a dékánokat. Gond az is, hogy késlekednek az egyetemi hatáskörben szervezendő vezetőválasztások, várat magára a funkcióhalmozások felszámolása, az akkreditációhoz szükséges szervezeti keretek - például a homogén összetételű karok - kialakítása, a törvényes előírásoknak való megfelelés helyett úgy tűnik, mintha kibúvókat igyekeznek keresni. Elfogadhatatlannak tartom azt, hogy továbbra is vegyes karok működnek az egyetemen, ilyen például a Műszaki és Társadalomtudományi Kar Csíkszeredában." http://maszol.ro/index.php?menu_id=254&cikk=5707

[10] Figyelemfelkeltő szándékkal, nemrég egy gyűlésen erről azt mondtam a „fej dupla-fenekű", néhány cinkos mosollyal jutalmaztak egyes kollégáim.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése