2013/08/06

Bevallott mély válságBevallot mély válság

Azt üzeni az egyik székelyföldi politikai vezető (viselt dolgait tekintve nevezzük nyugodtan helyi “kiskirálynak”), hogy “aki nem érzékeli, hogy az erdélyi magyar politikai rendszer az összeomlás szélén áll, … az semmit nem ért a politikából.” És valóban, ha ezt nem érzékelnénk semmit nem értenénk a politikából, csakhát nem kevesen vagyunk, akik nagyon is érzékelj(t)ük e mély válságot, melyre Borboly Csaba csak most, megvádoltságában, a látványkongresszust követően hívja fel szíves figyelmünket. Megoldást is sugall két indokolatlanul hosszú cikkben, mégpedig azt, hogy a szövetség meneküljön felelőssége elől, és adja át a társadalomszervezési, közösségépítési terepet az egyházaknak. Érvek helyett pedig azt a kijelentést teszi, hogy azért kell meghatározó szerephez jussanak az egyházak, mert: Be kell látni, hogy e feladatban meghatározó szereppel nekik kell rendelkezniük a jövőben is, ahogy történt ez a múltban, évszázadokra visszamenően.“ Az elöljáró vagy nem érzékeli, vagy manipulatív módon elhallgatja, hogy egy ilyenfajta “kivonulás a társadalomszervezési piacról”, néhány századdal vetné vissza a modernizációs, szekularizációs, racionalizációs folyamatokat, mindazt, amit Európa és a fejlett Nyugat az elmúlt félezer évben haladásként szokott tekinteni. A teokratikus berendezkedés (melynek legkisebb látható jeleit észlelve kórusban tiltakoznak elöljáróink, ja, ha az orthodox egyház és az állam összejátszását, az egyház politikai szerepvállalását észlelik) márpedig hallatlan politikai regresszió, olyan korszakok visszaidézése, melyeknek esélyük sincs a XXI. század kihívásainak megfelelni. Az “ezeréves igazgatási tapasztalattal rendelkező történelmi egyházaink” (fő a feje a pápának is az intézmény modernizációjának feladatától) politikai szerepvállalását nem is azért említi az elöljáró, mert komolyan gondolja, csak mert menekülni próbál a politikai felelősség elől. Ha komolyan gondolná, akkor arra a kérdésre is válaszolnia kellene, hogy mi maradna a szövetségből, mire való lenne, ha társadalom és kultúraszervező feladatain túladna. És ez az a kérdés, amit kerül, mégpedig önmentésből és a politikai felelősség elől való menekülés alig rejtett szándékával. Azt üzeni, nem az elhibázott döntések, a pártpolitikai és klienteláris rendszernek való megfelelésből származó velejéig korrupt politikai osztály rossz működésének (bad governance) következménye a csőd, hanem annak, hogy a politikus urak túlvállalták magukat, tessék hát másokra hárítani a feladatot, és minden rendben lesz. Csakhogy a “pasztorális”[i], vagy tradicionális[ii] hatalomgyakorlás bevezetése, a teokrácia szerepének növelése nemhogy megoldaná a csődbe jutott szervezet gondjait, hanem fölöslegessé tenné azt. Azt sugallja az elöljáró (félrevezető diskurzus köntösébe öltöztetve), hogy ha a politikai osztály csak saját meggazdagodásával lenne elfoglalva (tisztán etnopolitikai vállalkozókká alakulnának át), mennyivel jobban is élne, mennyivel jobban is érezné magát a politikai klientúra, ha nem zavarnánk meg társadalomszervezési, politikai kijáró, vagy intézkedő felelősséggel. Akkor viszont mire a párt, mire az infrastruktúra, az anyagi támogatás? És hadd jegyezzük meg, hogy olyan szövetségről beszélünk, mely támogatásainak dandárját társadalmi és kulturális feladatok ellátására kapja (mégha – mint köztudott – merőben formálisan is). Miért kellene egy a társadalomszervező, és kulturális feladatok mögül kihátráló szervezetet eltartania a rommagyarságnak?
Tartok tőle, hogy Borboly szava a fába szorult féreg hangja, aki egyfelől háttér támogatókat keres szorongatott helyzetében, másfelől pedig (unalmában?) felelőtlenül a nagy nyilvánosság előtt ötletel, mindnyájunk, a rommagyar közvélekedés ignoranciájára való tekintettel (és valóban kevesen vesszük észre csúsztatásai értelmét!) összevissza kommunikál. Talán a szövetség irányvonalától is eltérve, attól a szövetségi filozófiától, mely éppen a nemrég lezajlott (látvány)kongresszuson elfogadott programjában ígéri a társadalom, sőt a demokrácia és jogállamiság kiépítésében való vezető szerepének fenntartását, megerősítését. A Tusnádon elkövetett látványos “fidesz karjaiba ájulás”, melyet a kiskirály további vezérekkel együtt követett el, visszaigazolja azt a válságot, melynek Borboly hangot ad. Nem gondolom ugyanis, hogy a vezérkar (legalábbis annak “tapasztaltabb” fele[iii]), a mainstream, ne tudná, a Fidesznél bosszúállóbb és csalárdabb politikai párt nincs is a palettán, a huzamos odadörgölőzés, a hitegetésen és az alig leplezett megvetésen kívül semmit nem hoz a konyhára, megérné bátornak és szókimondónak lenni, az apró “fejedelem” – ezt akárhányszor ki is fejtette – csak az erőből ért: jaj a behódoltaknak, legyőzötteknek nézik őket!
A szövetség mindkét alapvető “belső” politikai feladatát elbukta: nem volt képes a politikai pluralizmus biztosítására – egyfajta elképzelt/megtervezett, de torzóban maradt, majd tudatosan leépített belső liberális demokrácia elveinek megfelelően – és ezen keresztül a rommagyarság politikai konszezunsának megvalósítására (lásd belső választások elszabotálása, platformok kiszervezése és leépítése[iv]); de ma már nem képes a regionális érdekkülönbségek, a tömb-, illetve szórvány programok összeegyeztetésére sem (a székelyföldi politikai elit rejtett ágendája uralja a politikai mezőnyt[v]). Ehhez adódik a más pártokkal való – két évtizeden át sikeresen gyakorolt – politikai álláspontjának a feladása. Az “egyenlő távolság, illetve közelség elvének” felmondása különösen a magyarországi pártok vonatkozásában szembeötlő, a jelenlegi kormánypárt megoszt és bedarál, hitegeti előszobáztatja és mellőzi, és végső soron térdre kényszeríti a szövetséget[vi].


[i] A megnevezést a foucaulti értelemben használom, vagyis a középkorban domináns „nyáját terelgető, megvédő és álmát megóvó” jóságos pásztor értelmében, a teokratikus hatalomtechnika alanyai a személyesen is kiszolgáltatott, védelemre szoruló egyének nyájszerű összeverődése, mely fölött a pásztor hatalmát diszkrecionálisan gyakorolja, lásd. Foucault, 1979, Omnes et Singulatim: Toward a Criticism of „Political Reason”, Stanford lesson.
[ii] Max Weber a tradicionális uralom gyakorlásától élesen megkülönbözteti a modern, racionális uralmat (ezt fejezi ki – másképpen – Foucault is). Ha a tradicionális hatalomgyakorlás lényege az alattvalói szerep elfogadása a vezetettek oldalán, más szavakkal a személyes függőségen alapuló engedelmesség, addig a racionális uralmat a szabályoknak való engedelmesség jellemzi. Érdekes (vagy nem meglepő?) módon a modern hatalomgyakorlási formát tagadja a hargitai elöljáró, mondván: „Nem lehet úgy autonómiában gondolkodni, hogy amit az egyik magyar ember csinál, azt a másik lerombolja, és a közös jó (sic!) keresését nem tartjuk a törvényeknél is erősebb szabálynak.”/kiemelés tőlem – MNL/. Premodern hatalomfelfogása szembe megy saját szervezetének meghirdetett elveivel is, mégsem érkezett egyetlen kommentár vagy bírálat sem a szövetség vezérkara részéről, lassan elfogadott állásponttá lesz a premodern elhajlás? (Lásd. Max Weber, 1989, A politika mint hivatás)
[iii] Nem tartom kizártnak, hogy Markó Béla visszavonulása (na jó, kvázi-visszavonulása) mögött is az a stratégiai számítás áll, hogy úgysem lett volna képes elnyerni a jelenlegi magyar kormánypátok kegyeit! Az „új fiút”, a „generáció-társat” küldték megalázkoni a Fideszhez, szemmel láthatóan kevés sikerrel, ami a kézzelfogható támogatásokat illeti.
[iv] A rendszerváltást követően, egészen 1996-ig volt egy történelmi „ablak”, melyet a rommagyar politikai és értelmiségi elitek arra használhattak volna, hogy a demokratikusan felépített „állam az államban” modellt megvalósítsák, ez nem történt meg, és az akkori „politikai helyzet” visszatérésében felesleges reménykedni is. Egy ilyen rendszer képes lett volna az oly sokat emlegetett „közösségépítő” és konszenzusteremtő mechanizmusokat kialakítani, és talán a demokrata érzelmű polgárok mellett az „államférfi” prototípusát is kitermelhette volna társadalmunkban. Nem mellesleg egy belső demokrácián, a fékek és ellensúlyok finom rendszerén, belső választásokon, stb. alapuló szövetség éppen ideológiai el nem kötelezettsége folytán, „az állam az államban”-modellnek megfelelően, elejét vehette volna a klienteláris korrupt rendszer kiépítésének és működtetésének, melynek logikája mára maga alá rendelte a szövetséget.
[v] A székelyföldi politikai  vezérek dominanciája nem önmagában problematikus, hanem azért, mert egy elhibázott gumifogalom, az autonómia, (whatever this mean) mantraként való ismételgetésére alapozzák demagóg populista diskurzusukat. Ez pedig nem összeköti, hanem elválasztja a rommagyarság más régióinak lakóit a székelységtől, disszimilációs folyamatokat idéz elő, még akkor is, hogyha e politikai demagógia része az „egység megteremtésére” áhitozni, vagy legalábbis azt hangoztatja úton-útfélen.
[vi] A székelyföldi politikai vezérek fidesz-elkötelezettsége lehetetlenné teszi a politikai mezőny valamelyes kitisztulását, a különutasság tragikomikus mintázatai, (melyre jó példa a „megsértett és visszautasított” háromszéki előljáró részvétele a tusnádi fidesz-dzsemborin) minden önálló építkezést elakasztanak, zavarossá és inkonzisztensé teszik a rommagyar politizálást. Egyik demokrácia deficittel küszködő politikai párt sem képes összefogni és strukturálni a politikai mezőnyt, sem anyagi, sem morális, sem hatalomtechnikai ereje, sem hitele nincs egyiknek sem az „egész” rommagyarság nevében fellépni. A szövetség – bár primus inter pares pozícióban van –  a szavazatok 85-90%-ával is csupán egyike a rommagyar (klienteláris) pártoknak: politikai zsarolóképessége ma szinte elhanyagolható, egyre elszigeteltebb. Úgy tűnik, önálló mozgástér híján kivár, vagy az USL szétesésében reménykedik, vagy a magyarországi kormányváltásban, de persze azért a jelenlegi kormánypártnak is csápol. Márpedig ebben a helyzetben, sem bizalom visszaépítésére, sem átgondolt strukturális megújulásra nincs lehetősége, legfennebb újabb “látványmegmozdulást” várhatunk el tőle: (politikai) pityókafesztivált!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése