2014/01/21

Mintha csak ...



Mintha csak ...

Platón ideatanának aktualitása (melyet persze Szokrátészzal mondatott el), a mediatikus, azaz  sokszoros áttéten át közvetített politikai szcéna és kommunikációs hálózatok világában válik köznapi tapasztalattá. Úgy tűnik az ógörög mester barlang(kép)-hasonlata – mindnyájan barlanglakók vagyunk, nyakunk és lábunk lekötözve, bámulunk a barlangbejárat fallal elkerített világán kívülre, miközben a tárgyaknak csak a hátunktól jövő tűz megvilágította, sejtelmes és pislákoló képét látjuk a barlang falán, valóságnak hitt világunk árnyékvilág a barlang boltozatán; és az ideák tökéletes világára való halovány és egyre halványuló emlékezésünk – a tanulás anamnézis, visszaemlékezés születésünk előtti tudásunkra[i] – tézise, közéleti diskurzusaink valós keretévé lett. Ilyen, egyre halványuló, hova tovább elmosódottabb barlangépekre látszik hasonlítani nemcsak a román vagy a magyar, hanem a rommagyar átpolitizált közélet és annak diskurzusai is: a nagyobb barlangok és tűzhelyek kisebb ürege, és kevésbé fényesen pislákoló tűzhelye a mienk, nagy vakságok, sűrű sötét előképek sajátossá tett, és igénytelen nádfonattal körülbástyázott világtalanságok (büszke) kis tárháza.
Platón kétezerötszáz év előtti, bonyolultnak tűnő, látomásának felelevenítése  – úgy látszik – a lehető legszabatosabb, és eredetibb kifejezési módja lehet az összekuszált közéleti-politikai valóságunkra való reflektálásnak. De legalábbis arra sarkall, hogy ráfigyeljünk arra a jelenségre, mely a minket körülvevő, sőt elárasztó, és már-már fojtogató közéleti megnyilatkozásokat, és mindenekelőtt a politikai diskurzusokat jellemzi: a tartalmatlanságra és sekélyességre, hogy semmi nem az, aminek látszik, és végképp nem klappol azzal, aminek a józan ész fényénél, mondjuk a társadalomtudományok legjobb ismeretei szerint lennie kellene.
A szakmai ismeretek és tudás ellenében kialakított úgynevezett közpolitikák és látszat tervek minden vonatkozásának kielemzésére sem tehetségem, sem terem, ezért csak jelzésszerűen utalnék néhány ilyen területre: Emlékezetpolitika címszó alatt ma egyre inkább  történelemhamisítás, sőt a történelemnek, mint tudománynak a teljes tagadása, zavaros ügyek és hiteltelen etno-nacionalista jelszavak oltárán való elveszejtése folyik, nemcsak Bukaresben, hanem Budapesten és szűk pátriánkban is. Amit ma szociálpolitikának mondanak, nem kis cinizmussal a szegények és hátrányos helyzetűek társadalmi szolidarításon alapuló megsegítéseként árulnak az (legbotrányosabb eleme a hajléktalanok kriminalizálása, ami lassan hungarikum), a vonatkozó szociológiai ismeretek megbecstelenítése, de legalábbis felfüggesztése, ellenkezőjére fordítása. A gazdaságtan elemi téziseinek ellentmondó gazdaságpolitikák – lásd, egyfelől ott van az „unortodoxia”, másfelől a gazdasági-pénzügyi folyamatok alakulásának, az ilyen jellegű döntések meghozatalának teljes kiszolgáltatása a nemzetközi hitelezők és érdekeltségi köröknek – e tudományág létjogosultságát és hitelét kezdik ki. A politikai zsargonban oktatáspolitikának mondott intézkedések ellentmondó halmaza nemcsak a diák-, szülő-, és tanártársadalom érdekeit sérti, hanem a pedagógiai tudományok érvényes ismereteinek ellentmondva, az egész társadalom jövőjét veszélyezteti, a fejlődés alapjait rombolja. Amit ma (i)gazságszolgáltatásnak neveznek, az, köszönő viszonyban sincs sem jogelmélettel, sem törvényes előírások szabályos és következetes alkalmazásával, a politkai megrendelésre és korrupcióra alapozott rendszer nem több, eredeti funkcióiból és jelentéséből kiforgatott szimulákrumnál. A nemzetpolitikai intézkedéseket úgymond megalapozni kívánó, egyre szaporodó nemzetpolitikai intézmények, közönséges, és egyoldalú, politikai műhelyek (ha ugyan ennél is nem kevesebbek: klientúrának létrehozott kifizetőhelyek), illetve ellenségkép-gyárak. Azzal, hogy a kulturális és politikai értelemben vett nemzeten belül húznak meg és erősítenek szimbolikus határokat, termelnek ellenfeleket, vagy legalábbis idegeneket, nem építik, hanem rombolják, szétszabdalják, a megóvni és „felvirágoztatni” hirdetett, nagybetűs nemzetet. Hosszan sorolhatnám tovább azokat a kulisszákat, annak a széles vetítővászonnak a képeit vagy a barlang boltozatát szabdaló repedések és dudorok leírását, amelyből kialakított színpadon, illetve emelynek előterében a politikusok és közéleti szereplők silány darabjaikat előadják. Fontos ez azért is, mert a látszat drámai fordulatok és katarktikus élményt ígérő „megoldások” is rendre ezen kulisszák zátonyain végzik. A szereplők nyelvezete, a bármikor bármit és annak ellenkezőjét is nyugodt lelkiismerettel előadó és visszhangzó diskurzusok, a vakság dialógusai és monológjai: üres és tetszőleges értelemben használt szavak (és „csak” szavak), melyek nem valóságra, de mégcsak nem is idólumokra-ideákra, hanem barlangképekre utalnak. A politikai diskurzusok nyelvezetének tapasztalható csődje abból származik, hogy a(z eredeti) tartalmuktól megfosztott szavakat és kijelentéseket pusztán reklámhordozó, vagy jobb esetben pr értékükön használják. Annyit nyomnak a latban, amennyi ratinget, nézettséget, hallgatóságot vonzanak. Rációt keresni ott, ahol csak kétes minőségű virtuális termékek reklámhadjárata folyik, merő balgaság. A hiba, éppen ezért, gyakran a „mi”, a közönség, a hallgatóság készülékében van, olyan mércével próbálunk mérni, illetve olyan értelmet próbálunk tulajdonítani a közéleti szereplők hadovázásának, mely eleve nincs belekódolva a szövegekbe: nem a fényre vezetnek, hanem a barlang megszokott vakságában tartanak, miközben még kollektíven aggódunk is, nehogy megvakítson a fény!


[i] Platón, Állam, VII könyv, 518 a-518b (Szabó Miklós ford.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése