2012/02/21

Homo transiticus


Homo transiticus

Ha teszem azt, kr.u. 2412-ben, azaz a Fukuyama-féle „történelem végétől” számított, mintegy 4 évszázaddal később még meglesz e sárgolyó, és rajta még emberek élnek, s közöttük lesz néhány – a történelem, még pontosabban a történeti antropológia iránt - érdeklődő egyén, ajánlanám nekik a golyóbis e földrajzi övezetében keresgélni. Egy kis szerencsével ugyanis Székely Ervin[1] könyvének nyomtatott (vagy esetleg valamilyen digitális tárolón még fennmaradt) példányára bukkanhatnak és ezzel aztán kezdetét is veheti a homo transiticus iránti lázas kutakodás. Találó és hasznos lehet ugyanis, ha a feljelentés szövegét – megszabadulva immár a kortárs kontextustól, attól a találgatás-sorozattól, hogy ki-kicsoda, vagy hogy én ugyan ki lehetek a mintegy negyven ábrázolt politikus közül, a politikai osztály erkölcstelensége feletti sopánkodástól – korunk emberfajtájának jellemzéseként tekintjük. Stílusosan szólva a szereplők a homo transiticusok, éppen animal politicus voltukban jelenítik meg a leginkább, korunk emberének eltúlzott és némiképp leegyszerűsített, mindazonáltal hiteles képét. Ugyanakkor a fő transiticus, azaz Kacor Benci ön-feljelentése, korszerűen politikai karriernek nevezett példázata, pontos lenyomatát adhatja az emberi elbunkosódás kultúrtörténetének, nemcsak a Füzeshalom-Romvár-Grűnstanca háromszögben. Székely minimalista ábrázolásmódja nyilván további és alapos környezetfeltárást, nemcsak az archeológia, hanem a vele segédtudományok (úgymint teszem azt morálfilozófia), eszközeinek a bevetését is igényelni fogja, de eljövendő antropológusaink erőfeszítéseit busásan kárpótolja mindaz, amit e sajátos hely-, kor- és emberfajtáról megtudhatnak.

            Pártok és titkos szolgálatok

Feltételezett kutatóink, mielőtt az emberfajta egyénjeinek vizsgálatába kezdenének, bizonyára módszeres és körültekintő eljárással először a struktúrákat, azaz az intézményi kereteket próbálják majd rekonstruálni. Kezdjük tehát a pártokkal, azokkal a társadalmi alakzatokkal, melyek – kr.u. kétezer körül – kezdték el uralni Tranzícia közéletét,  dominálni a nyilvánosságát és befolyásolni a benne élő emberek mindennapjait, boldogulását, illetve pontosabban satnyulását. A pártosodás Tranzíciában elterjedt formái egyben a már jelzett emberi elbunkósodás (hívják még: taplósodásnak, gyökeresedésnek, elhülyülésnek, elkurvulásnak, tudományosabban mentális leépülésnek is) szinte tökéletes és intézményesített inkubátorai, a leépülést előidéző és fenntartó rendszerei. Székely csak néhányat említ közülük, mint: Saját Érdek Pártja, Daliás Árulók Párja, Mérleg Nyelve Párt, Emberarcú Aktivisták Nosztalgiapártja, Gátlástalan Diktátor Szolgalelkű Pártja, mindazonáltal akárhány további is elképzelhető, sőt bizonyosan volt is Tranzíciában. De akárhányról is lett-lévén szó, mindenik megegyezett abban, hogy a legfőbb cél a Saját Zseb Megtömése (független forrásokból tudjuk, hogy erre egy különálló, bár a többivel szinte mindenben hasonlatos apró párt is létrejött, nevének rövidítése, S.Zs.M.P), a mások kicsinálása, az embereknek gazemberekre és balekokra való felosztása. Jelzett társadalomban a párttagság és aktivitás az emberré (értsd: gazemberré) válás alapvető feltétele, aki ebből kimarad és képtelen gátlástalanul, mások semmibevételével, átgázolva mindenen és mindenkin pártaktivistává lenni, az biza balek (lúzer) lesz és mint ilyen, kihasználandó, megvetni való alsóbbrendű lény, afféle Capek-i szalamandra. Kideríthető, hogy a könyv írásának időpontjában Tranzícia lakóinak usque tíz százaléka jutott a gátlástalanság, demagógia és köpönyegforgatás azon szintjére, hogy igazi gazembernek (eredeti tranzíciai nyelven „smecher”-nek) lehessen tekinteni. A többiek így-vagy úgy balekok (tranzíciaiul „frájer”) voltak, akiket ez előbbiek pimasz hozzáértéssel kihasználtak. Azt is megtudhatjuk, hogy a gazember-balek arány viszonylag állandó volt a szerző által ábrázolt időben, a „változás” korában és az azt követő pár évtízedben. A határok átjárhatóak voltak: mindenki baleknek születik, de egyesek aztán a gazemberek osztályába emelkednek, néhányan pedig „visszabalekesednek”. A két osztály belső struktúrája sem homogén, mindenki a „balek-gazember skála” valamelyik fokozatán helyezkedik el, legalábbis átmenetileg.
A (párt)rendszer tehát szelektál, megkeresi magának azokat, akikben megbízhat, akik a talpnyalás (mondják még seggnyalásnak is, azidőtájt), a meghunyászkodás, és közben a köpönyegforgató, alkalmat leső Brutuszkodás bajnokai. Őket felemeli, gazdaggá teszi és kénye-kedvére elbunkósítja. Strukturális értelemben a tranzíciai pártrendszer a korrupciós hálózatok kialakításának, elterjesztésének, megerősődésének és fenntartásának erős vára volt, olyan strukturális-intézményi keret, amely nem csupán eltakarta a társadalom valós hálózatait, hanem egyben helyettesítte, leváltotta, vagy fölülírta azokat. Összevetve Orwell-el – aki egy másik kor emlékei között talált meg egy totalitarista társadalmat, amely azért követett valamiféle célt és a rá jellemző kettős beszéd utalt, legalábbis allegórikusan, egy meglévő valóságra -, Tranzícia pártosított diskurzusa végképp lemondott utalásos jellegéről, sőt még a felszínes és bosszantó politikai korrektség követelményeiről is. A Székely leírta társadalom és a szereplők nyelvezete éppen hogy szókimondó: a világ talmi, a párt neve a valóság, ez az egyetlen dolog ami „őszinte”, azaz létező. A (kötelező módon demagóg) nyilvános és a magánbeszéd más-mást mond, de – amint a pártok megnevezése egyértelművé teszi – immár mindenki tudja, hogy a magánbeszéd (értsd, magánérdek) az úr.
            A pártok (kontra)szelekciós módszereit, amelyek egyben az elbunkósodás mechanizmusát, vagy ha úgy tetszik legfőbb technikáját adják, a szerző egy fennmaradt rongyos oldalon írja le. Ez a lap, az előzetes rácsai mögött tartózkodó Kacor ön-feljelentésének megfelelő része, frappánsan írja le a mechanizmus lényegét. Szabad legyen hát idéznem: „majd minden támogató abban reménykedik, hogy egyszer vezető lesz,... Ezt a vezetők is tudják, és ezért igyekeznek saját maguknál ostobábbakat emelni a környezetükbe. ... végül ezek közül is sikerül valakinek a kést a vezető hátába döfni, s ő még butábbakkal cseréli fel a pártelitet. Nézzék meg, hogyan csökken a pártelnökök intelligenciaszintje és értelmi képessége...” A homo transiticus leépülésének tökéletesebb mókuskerekéről, ha úgy tetszik a tökéletes 22-es csapdájáról akarva sem kaphatnának távoli utódaink meggyőzőbb leírást. Kiderül az is, hogy a pártok mellett létezett a valóság strukturálásának egy félig-meddig érzékelhető, illetve leginkább közvetett módon megtapasztalható (láthatatlan fekete kéz, ördögfarka) eleme a „szervek”, a titkosszolgálatok rendszere.  
         Mondhatni Tranzíciában, a jó öreg szekus módszerek a szép új világban is tökéletesen működtek. Az intrika és a mindent elöntő rágalomhadjáratok, a bizánci-orosz hagyományok túlélése megkettőzi a pártrendszer manipulatív technikáit, illetve azzal összefonódva termeli és erősíti a gazemberek hadát. A pártok és „szervek” együttműködését nemcsak a titkos információcsere – különösen a gazdasági, a közpénzek lenyúlását célzó business terén virágzó közös rablás – és a rejtett (kontra)szelekciós hálózatok jelentik, hanem a személyes összefonódások és átfedések is. A pártvezérek ugyanakkor a szervek emberei is, egyébként nincs bebocsájtás a gazemberek hadába. A pártbesúgok gyakran hivatásos tisztek lesznek, a titkosszolgák ugyanakkor pártvezetők, és közben (ál)vállalkozók, zsarolók és kormánytagok, ami csak tetszik.

Párt(általi)emberek

Összehasonlító tanulmányok sorára és főként rengeteg adatra és információra lenne szüksége jövőbeni kutatóinknak ahhoz, hogy a keresett homo transiticus-okat a saját korukban élő többi emberrel összevetve, sajátosságaikat minden részletre kitérően, azaz árnyaltan kielemezhessék. Tartok tőle, hogy sem idejük, sem erőforrásaik, sem motivációjuk nem lesz elég ehhez. Összefoglalnám ezért ezen emberfaj kialakulásának és jellemének Székely könyvében előadott sajátosságait.
            Először úgy tűnik, hogy a homo transiticus-ok nem különböznek más tájak embereitől, hiszen van értelmük, racionális gondolkodásra képesek, sőt a történet elején még érzelmi intelligenciájukra és erkölcsi tudatukra utaló jelek is felmerülnek. Kacor egy „belső monológban” szinte visszautasítja soron kívüli előléptetését, amit besúgásért kínálnak neki cserében, mondván, hogy „nekem van egy értékrendem”, és ebben „első helyen van a becsület”, de persze sikeresen elaltatja lelkiismerete hangját. Máskor a magánélete kapcsán adódnak lelkiismereti problémái, de azokat is sikerül „túlhaladni”, hiszen az elaljasodásból már nincs számára visszaút homo sapiens-ből homo transiticus-szá változik át. Az emberi érzelmek széles skálája beszűkül a homo transiticus szempontjából, pontosabbabn minden más érzelem eltűnik, csak egy marad, és ez a gyűlölet. Ahogy a valóság a pártok megnevezésébe sűrűsödik, minden más reziduum, származékos elem, ugyanúgy az érzelmi skála is a gyűlölet érzésébe tömörítődik: csak ez a valós.
Megjegyzendő még, hogy a gátlástalan gazemberré válás sebességére volt egy mondás is: ha valaki több, mint két esztendőt tölt a politikában, automatikusan alkalmatlanná válik minden más szerepre. Nincs visszaút, legfennebb a végső bukás vethet véget az elbunkósodás, eltaplósodás jelzett folyamatának.
Tranzícia közéleti szereplői a minden hájjal megkent gazemberek, akik a balek-gazember skála legjobboldalibb szélén, azaz a felső tízezerben helyezkednek el. A homo transiticus legtipikusabb példányai. Ők a rendszer érdekérvényesítő mechanizmusainak tökéletes példányai, a „sejtetés, hazugság, manipuláció, félrevezetés” mesterei. Ők, akik a legnagyobb hatékonysággal alkalmazzák a rendszer bevett eljárásait, akik „eléggé gátlástalanok” ahhoz, hogy a gazemberek kasztjába kerülhessenek, akik a „tőrbe csalom, leleplezem és kizáratom”, vagy „nyeregből kilövöm” eljárásokat mesteri szinten művelik.
Így a megvásárolt nyílvánosságban pöffeszkedő „közéleti személyiségek”, a felfuvalkodott és öntelt magamutogató gazemberek hada, aki egyidőben „kapzsi, faragatlan, agresszív, önhitt és műveletlen”. Volt még egy sajátos vonása a tranzíciai fő-gazemberek viselkedésének. Ezt egy korabeli, a témában járatos, antropológus úgy összegezte, hogy Tranzíciában, aki korrupt, az nem elégszik meg az illegálisan felhalmozott gazdagságával, hanem közsszemlére is bocsájtja, arrogáns módon fitogtatja tisztességtelensége tárgyi bizonyítékait. Míg máshol a törvénytelenül szerzett vagyonok a háttérben, rejtve maradnak, a korrupciós hálózatok pedig hétpecsétes titokként rejtőzködnek, addig Tranzíciában úton-útfélen bemutatják azokat: „a gazemberek, nem is elég tökösek, ha nem teszik közszemlére gazdagságukat”.

Morálfilozófiai kitérő és follow up

Senki sem állíthatja, dokumentumokban sem maradt fenn nyoma annak, hogy Tranzícia őslakói morálfilozófiai kérdésekkel bíbelődtek volna. Ők az akció, a reflektálatlan cselekvés és a gyűlölet fűtötte hátbadöfés, művészei voltak. Elitjük, a válogatott gazemberek, azt az anti-moráfilozófiai nézetet vallották, hogy homlokegyenest  Kant tételével „cselekedj úgy, hogy a balekok mindenkor eszközeid legyenek a saját hatalomvágyad kiteljesítésében”. Ezek után sejthetik kutatóink, Tranzíciában a történelem az elbunkósodás, az elhülyülés, stb. mechanizmusai, a reductio ad infinitum, a kiteljesedés és végső enyészet fele vette útját. Ha a negatív utópiáról szóló könyv századok múlva előkerül és még lesz aki olvassa, feltárja és megértse, arra utal, hogy valamilyen éghajlati, geológiai, asztrológiai, stb. hirtelen változás folytán leállt a jelzett folyamat. De az is lehet, hogy végleg eltűnt a homo transiticus, és kései kutatói, mint a neandertáliakra – azaz egy az evolúció során mellékvágányra terelődött - kihalt emberfajra bukkantak rá.[1] Székely Ervin, A feljelentés, Mercator Stúdió, Nagyvárad, 2011.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése