2013/04/09

A leleplezőket megkövezni, félnetek nem kell?A leleplezőket megkövezni, félnetek nem kell?

Van egy lassan társadalmi méreteket öltő negatív jelenség társadalmunkban (beleértve a románt, a magyart, és természetesen a rommagyart is), melyről beszélni, melyet elemezni és ennek nyomán értelmezni, netán fellépni ellene önmagában is „veszélyes” vállalkozás, és ez nem más mint az elharapózó rasszizmus és gyülöletbeszéd fölöttébb aktuális témája. A gyülölködés és a neki alárendelt, irracionális és érzelmileg túlfütött beszéd persze nemcsak itt és most jelent problémát. De úgy gondolom, hogy a kitágult kommunikációs hálózatok, a nyilvánosság tereinek és hordozóinak sokrétűvé válásával szembeni tehetetlenség, no meg az a mutáció, amit a médiák „hiperrealizmusának”[i] nevezhetnénk, egyre súlyosabb problémává teszi a hate speech, sőt a rasszista uszítás föltűnő jelenlétét és terjedését a nyilvánosságban. Leszűkítve a témát, az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e legalább a mi kis mediatikus terünkben, abban a reális és virtuális közegben, melyben élünk, felismerni a gyülöletbeszéd káros voltát, vagy akárcsak magát a jelenséget, és oly módon kezelni azt, hogy az értelmes és – tetszik, nem tetszik a kifejezés – tanulságos vitához és a jelenség visszaszorításához közelítsen? Ugyanis – tapasztalatom legalábbis ezt mutatja – nagyon sok esetben még fel sem ismerik a rasszista, idegengyűlölő szövegeket terjesztő személyek, hogy valójában mit is tesznek (ugyan melyik rasszista vállalja nyilvánosan rasszista voltát?), sőt az ártatlanság és segíteni akarás mézes-mázas aurájával vonják be gyülöletkeltő beszédeiket. Az ilyen beszédek fogyasztói pedig - facebook bejegyzésekben, média-kommentekben és egyéb nyilvános, de leggyakrabban álnév alatt elkövetett közösségi felületeken - echte jó embereknek, jó keresztyénnek és hazafffyaknak, sőt felvilágosító és másokat a „veszélyekre” figyelmeztető váteszeknek gondolják magukat.
Mivel a jelenség megértésében és leküzdésében a racionális elemzés és érvelés kulcsfontosságú lehet, hadd folytassam egy analítikus megkülönböztetéssel. Különbséget kell tennünk egyfelől a népi, vagy hétköznapi rasszizmus és előítéletesség, idegen csoportokkal szemben érzett gyanakvás, stb., és másfelől a módszeres, politikai, és propaganda, valamint uszítás céljából üzött rasszista megnyílvánulások között. Bár az utóbbi az előbbire, azaz a bennünk szunnyadó „gyűlölködő állatra” apellál, arra építi fel politikai és egyéb érdekeinek nyilvános diskurzusát, az eltérések életbevágóak. A népi rasszizmus ugyanis a megfelelő kontrollmechanizmusok mellett, melyet az iskola, egyház, család, jól működő közvélekedés és nyilvánosság, és végül a jogi normarendszer (csupa jó konzervatív intézményeink) segít, potencialítás, szunnyadó és passzív vélekedés marad: nem szerveződik rendszerré, és nem lép fel hathatós erőként mások ellen. A módszeresen propagált, programatikusan megfogalmazott és nyilvánosan terjesztett idegengyűlölet, és rasszizmus viszont, aktív; romboló hatását és negatív társadalmi következményeit éppen a szunnyadó „animal odiosa”-ra építi. Mit sem számít, hogy elkövetői tudatosan választják a torz és illogikus, érzelmekre apelláló diskurzust, vagy maguk is megtévesztettek, háttérből manipuláltak. És akkor álljunk meg itt egy szóra.
Nem kétlem, hogy a legtöbben, akik manapság rasszista, magyarellenes, románellenes, cigányellenes, antiszemita, stb., propagandaanyagokat vagy a napokban éppen, a Jobbik negédes felhívásait, lájkolják[ii] naívságból, ignoranciából vagy szellemi restségből, esetleg heccből teszik. Viszont a dolog áldatlan következményei semmivel sem enyhébbek, mintha szándékosan tennék. A probléma lényege szerint azzal kapcsolatos, hogy ha olyan emberek - hangadók, értelmiségiek, papok, politikusok, pedagógusok, stb. – élnek a gyülöletbeszéd sztereotíp fordulataival, akik autoritással rendelkeznek, akiknek szavára felnéznek és hallgatnak a köznapi emberek, akkor a propaganda megfogan. Az üzenet végső soron az lesz, hogy „itt és most, ezt lehet”, sőt ajánlatos! Ha a nyilvánosságban a gyülöletbeszéd elharapózik, ez az, ami kiváltja, vagy ha úgy tetszik, előhívja a látens gyülölködést és – adott körülmények között – a gyülöletből elkövetett bűnözést és a további fertőzést.
Szögezzük le azt is, hogy rasszista, kirekesztő beszédhez, a "zsidózáshoz-cigányozáshoz" nem is kell zsidó[iii] vagy cigány[iv]. Az interpretációs klisé melyet többek között egy papi személy alkalmaz, mondjuk a tavaly március 15-i beszédében[v] (amúgy is marginális dolgokat állít be történelmet meghatározó "előzményekként", ugyan mi köze 1903-nak és a pápaválasztásnak Trianonhoz, semmi, s a fidesz mai unortodox gazdaságpolitikájának 1903-as pápaválasztáshoz vajon mi köze?), tipikusan antiszemita diskurzus: vajon a zsidó-sztereotípiája és a "nemzetközi összeesküvés" áll minden magyar történelmi sérelem mögött? Ez bizony a gyűlöletbeszéd tipikus fordulata, mellyel bünbakot igyekszik felfedezni, elterelve a figyelmet azokról a történelmi tévedésekről és hibákról (óh, a nagyszerű "apostoli király" Ferenc Jóska, hát...), melyek katasztrofákat idéztek elő a magyarság történelmében.
Az autoritér, kizáráson alapuló, gyülöletbeszéd ellen nehéz (vagy szinte lehetetlen) tisztán jogi eszközökkel felvenni a harcot, az ilyen diskurzusra épülő politikai giccset a jó érzés, és a jó ízlés no meg a manapság lenézett általános műveltség, a kritikai szellem segítségével lehet(ne) leleplezni, visszaszorítani.  A keresztes hadjáratok és egyéb bandériumok vonulása fölött eljárt az idő: a jövő vagy a tolerancia és a társadalmi integráció kora lesz, ... vagy nem lesz egyáltalán.

[i] Lásd, Jean Baudrillard: Simulacra and Simulation, University of Michigan Press, 1994
[ii] Maga a “lájkolás” kifejezés is ellentmondásos és azon a végtelen leegyszerűsítésen alapul, melyet a facebook terjesztett el azzal, hogy like-dislike alapon „követel” ítéletet a világ legkülönfélébb dolgairól. Jelentésének és következményeinek kiértékelése megérne egy külön misét.
[iii] Lásd Kovács András: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit; Cserépfalvi Kiadó, 1997
[iv] Ezzel kapcsolatban hasamat fogva gondolok egy kezdő-nagyöreg politikusunkra, aki vagy húsz esztendeje, amikor antiszemitizmussal vádolták, azt találta mondani, hogy „Nem igaz, mert én csak a zsidókkal szemben vagyok antiszemita”! Lol.
[v] Én nem linkelem, mert felesleges terjesztenem gyülöletbeszédét, torz történelemszemléletének kétes termékét, mely közvitát váltott ki, de elérhető a youtube megosztón, és saját közléseiben is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése