2015/03/03

Mediatizált korrupció és annak kultúrájaMediatizált korrupció és annak kultúrája

Manapság a román állammal kapcsolatos diskurzusok – úgy a köznapi beszédben, mind a nyilvánosságban – valójában, és egyre nagyobb mértékben, az államot fogva tartó közéleti korrupcióról szólnak. A láthatatlan, illetve rejtett hálózatok szövete fölfeslett, ma mindenki és mindenhol korrupt működést és bűnös közszereplőket lát. Nincs olyan terület a legalacsonyabb adminisztratív szinten dolgozó hivatalnoktól, aki csúszópénzt követel, olyan átláthatatlan (pl. engedélyezési vagy egészségügyi) szolgáltatásokért és ügyletekért, melyek egyetlen felfogható logikája a pénzkizsarolás; a középszinten jellemző korrupciós játszmákon át, melyek között a kárpótlással kapcsolatos ügyletek játszák ma a főszerepet[i], de amely szinten föltűnőek ugyanakkor a klientelizmus, nepotizmus legkülönfélébb formái; egészen a legmagasabb szintű korrupt működésig, a kormány[ii] és az állami intézmények foglyul ejtéséig, az (i)gazságszolgáltatásban, a médiában észlelhető korrupción át a törvényhozás hasonlóan rossz működéséig, nincs szint(ér), ahol a jelenség ne lenne tetten érhető.[iii]
A közhatalom működésének korrupt eltérítése – a magánérdeknek a közérdek fölé helyezése –, olyan méreteket öltött, amikor a látható politikai színpadot, egy rejtett, csak a beavatottak (értsd. a korrupciós hálózatokhoz kapcsoltak) által tudott második szcéna kezdi uralni, esetünkben a korrupció torzító (és obszcén) hatásainak figyelmen kívül hagyása félrevezető lehet. A korrupció dominanciája, a vizsgálatokat a politikai kultúra részeként felfogott korrupció kultúrájának, mint a közintézmények működési módozatának irányába kell elmozdítsa ott, ahol mint esetünkben, a jelenség olyannyira elterjedt, hogy az élet minden területén eluralkodik, és lényegében lebénítja a közéletet[iv].
És hogyha a jelzett szinteken és területeken az intézmények korrupt működése egyszerre jelenik meg a nyilvánosságban, ahogy az most történik, egyre világosabb, hogy nincs olyan fórum, olyan autoritás, vagy minden gyanú fölött álló közintézmény, mely ellenőrizhetné, és hitelesen kritizálhatná, stb., a többit. Ma a közvélemény az újonnan megválasztott elnök feddhetetlenségében bízik, no meg a korrupcióellenes ügyészség vezetőjében[v] és sokkal kevésbé az egymás kölcsönös kontrolljára létrejött (törvényhozó, végrehajtó és törvényességet felügyelő) intézményekben, és az összes közül a politikai pártok bizalmi indexe, népszerűsége, a legalacsonyabb. A korrupcióellenes fellépés népszerű, az emberek szeretik a média (i)gazságszolgáltatás által televíziókban – egyébként az emberek, szabadsághoz, és jó imidzshez való jogát, sőt az ártatlanság vélelmét már-már megkérdőjelező módon –  előadott showját, az előljárókkal élőben folyó bilincses sitcomokat. Kérdés, hogy lehet-e hatékony és tényleges a korrupcióellenes fellépés ilyen módon? A látványosságon túl, követik-e nemcsak leleplezések, hanem végleges bírói ítéletek az előzetes tévébíráskodást? És főként, hogy lesznek-e strukturális/intézményes következményei a korrupcióellenes fellépésnek, egyfelől a korrupt rendszer leépítése és a jó kormányzás vonatkozásában, másfelől pedig – és örvendetes módon, ezt már az elnök is felvetette, legutóbbi felszólamlásában – sikerül-e tetemes részét visszaszerezni a korrupciós hálózatokban eltűnt közvagyonnak?
A kérdőjelek erősek és indokoltak, hiszen a most minduntalan felbukkanó és a médiák terét kitöltő korrupció-ellenes fellépés csak a nyitánya lehet az állam egy átfogóbb strukturális átalakításának, az (i)gazságszolgáltatás ugyanis a legjobb szándék és kompetenciák mellett sem képes, még az elnök személyes védnökségével sem, megoldani a problémát, a korrupt intézményrendszer átalakításához, határozott és kitartó civil társadalmi fellépésre és támogatásra, hosszú távon is működő ellenőrzési mechanizmusok kialakítására van szükség. És nem utolsó sorban a politikai elit és a politikai kultúra átépítésére, vagy ha úgy tetszik átprogramozására, a zsákmányszerző üzemmódról a tisztességes és közérdeket célzó képviseleti demokráciára. Az ilyen irányú politikai akarat kialakításában és fenntartásában fontos szerepet játszhatnak a médiák (melyek egyrésze sajnos, a korrupt rendszer által működtetett és ezért is hiteltelen, diverzáns és manipulatív), de ugyanakkor ha úgy tetszik „kozkázati tényezők” is lehetnek: lejárathatják az egész folyamatot, szupraszaturációt teremthetnek a téma iránt, manipulálhatnak, stb. Társadalmunkra nagyon is jellemző, hogy a politikai kommunikáció – sőt, az egész politikai ténykedés, amely tévéstúdiókban zajlik a leginkább – médiapolitizálásra állt át. Vagyis a politika működési logikája a „publicisztikai kultúra” logikáját követi[vi], és nem kis meglepetésre ma azt látjuk, hogy ezt az útat követi az (i)gazságszolgáltatás is. A médiapolitizálás sajátossága, hogy ugyanazon a nyelven beszél, ugyanúgy lép fel, mint az elbulvárosodott, szenzációhajhász médiák teszik, valódi politikai mezőny és ténykedés helyett az „infotainment”[vii] logikáját követi. Most pedig azt tapasztaljuk – az álarcos csendőrökkel kísért bilincses közméltóságok kamerák előtti megsétáltatásával, és nyilvánosságra hozott vádhatósági dossziék tartalmának beolvasásával, politikusok és magasrangú celebek a médiákon keresztül üzennek egymásnak, fenyegetőznek, számon kérnek, ötleteket adnak, stb., stb. –, hogy az (i)gazságszolgáltatás is ezt a formátumot, a szórakoztató médiák logikáját követi. Ez pedig hallatlanul kontraproduktív lehet, hiszen egyfelől akadályoz(hat)ja az igazi bűnösök és tetteik leleplezését, bírósági elítélését (minden valószínűség szerint ez sokaknak érdeke, és háttérből támogatják is), másfelől pedig a jelzett korrupció ellenes politikai akarat és civil társadalmi fellépést is hiteltelenít(het)i, lejárat(hat)ja.
A korrupcióellenes fellépés rommagyar kisebbségi társadalmunk, és főként politikai osztályunk fölöttébb kétes és hiteltelen működési módozatait hozta máris nyilvánosságra („párhuzamos különidejűség”). Nincs ugyanis olyan román párt, politikai formáció, sőt közéleti személyiség sincs, aki a korrupció meglétét és elterjedtségét (mégha másokra mutogatva is) el ne ismerné, kivétel persze a rommagyar intézmények és egyéni politikai szereplők (RMDSz[viii], EMNx-ek, MPP, médiák, (ál)civil szervezetek, stb.), akik ma még minden olyan korrupciógyanús ügyletben, melyben rommagyarok érintettek, finoman fogalmazva „etnopolitikai álláspontot fogalmaznak meg”, vagyis magyarellenes gesztusként értelmezik a vádakat és bírósági ítélteteket. Egyik rommagyar politikai szervezet sem határolódott el egyetlen korrupcióval megvádolt, vagy elítélt, rommagyar közéleti szereplőtől sem. Az eljárás hatékonyságát, bizalomerősítő voltát több, mint kétségesnek vélem – a mindent tagadó politikai kommunikációs fogást, és a korrupciós nyomásra elkövetett kormányból való önkéntes távozás hitelét, a közeljövő választási eredményei fogják visszaigazolni vagy sem –, viszont morális szempontból is kifogásolható a magatartás, összességében tehát mindenestől hiteltelen. A rommagyar politikai kommunikáció teljességgel szétvált a választópolgárok napirendjétől, és elvárásaitól, szembemegy a korrupcióellenes fellépést sürgető közvéleménnyel (nem mellesleg a Johannisra adott elsöprő többségű rommagyar szavazat éppen a korrupcióellenes fellépésnek szólt), hogyan lesz, hogyan lehetne ebből bizalomvisszaszerzés?
[i] A korrupt visszaszolgáltatások, melyeket ma naponta mediatizálnak iskolapéldái az intézményesült, illetve intézményeket kisajátító korrupcióra, aminek következtében, az illető bizottság (ANRP) teljes vezérkara lemondott, beismerve tehetetlenségét a kialakult csapdahelyzet megoldásában.
[ii] Gondoljuk végig, hogy az a közszájon forgó tíz százalék, amit állítólag (és egyre inkább igazolható módon) vissza kellett juttatni az Udrea-féle fejlesztési minisztériumnak, minden egyes szerződés és utalást követően, valójában, milyen sokba is került mindannyiunknak. Ugyanis, ahhoz, hogy a titkos százalékok visszaszármazzanak a „központba”, egész sorozat korrupt lépést kellett megtenni, ami korrupciós hálózatok sokaságát feltételezte minden adminisztratív egység szintjén. Csalást kellett végrehajtani  a közbeszerzésekkor, hogy „megbízható” kliensekhez kerüljenek a szerződéses pénzek, akik aztán pénzmosást is végrehajtottak, miközben alacsonyabb szinten vagy minőségben nyújtottak szolgáltatást végeztek el munkálatokat, mint a szerződésekben ígérték, stb. És akkor meg ne feledkezzünk – hallgatásért, szemethúnyásért járó kifizetések mellett –, a párt- és magánzsebekbe vándorló összegekről. Mindent egybevetve a „központból” elindított korrupciós ügyletek végső soron az egyes projektekre szánt – és azzal is számolni kell, hogy sok ilyen projekt (sípályáktól, játszóterekig, stadionoktól, útfelújításokig, infrastrukturális fejlesztésektől, reklámhadjáratokig, stb., stb.) csak azért indult, az volt az egyetlen logikája, hogy pénzeket lehessen korrupt módon lehívni és eltéríteni – összegek húsz-huszonöt százaléka is korrupciós hálózatokban tűn(hetet)t el! Összességében több milliárt eurónyi pénzről beszélünk, mely milliárdok az egészségügyből, tanügyből, autópályákból, stb. hiányoznak!
[iii] Lásd.Rasma Karklins, Typology of Post-Communist Corruption, in Problems of Post-Communism, vol 49, no 4., July/Aug. 2002, p 22-32.
[iv] Sok köznapi ember, médiafogyasztó, számára az állammal, annak bürokratikus intézményeivel való  találkozás egyben a korrupcióval  való érintkezést jelenti, az állam percepciója a korrupt rendszer percepciója és az alsó szinteken nemcsak az állam, hanem a civil társadalom (a pártok, ilyen kezdeményezések!) közötti határok is összemosódnak, és végül mind az állam felfogásához kapcsolódnak. Lásd. Akhil Gupta, Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state, in American Ethnologist 22(2), 1995, p. 374-402.
[v] Érdekes, hogy a legutóbbi közvéleménykutatások tanúsága szerint  Klaus Johannist, Raed Arafat és Codruta Kövesi követi a bizalmi indexek alapján (mindhárom személy „alogén”, egyikük sem „escu”) és mindhárman a korrupció-ellenes fellépés ikonikus alakjai. A további lista is érdekes, hiszen Daniel ortodox pátriárka a negyedik a ranglistán, és a kormány legnépszerűbb minisztere (Gyöngyössi Zsoltné) Szabó Gabriella.
[vi] A média formátum, a politikai kommunikáció végtelen leegyszerűsítéséhez vezet, a ki nem fejtett érvek és a csupán tetszetős megfogalmazások, egyfajta urban legend-hez igazított nyelvezethez, és tartalmatlan retorikához vezetnek, ahogy azt David L. Altheide kifejti. Lásd. David L. Altheide, Media Logic and Political Communication, in Political Communication, 2004, 21: 293-296
[vii] Az “infotainment” kommunikációs módozat, arra vonatkozik, hogy alig néhány perc alatt, szórakoztató formában fejtik ki egy-egy jelenség, esemény, folyamat egészét, mégpedig egy kis bevezetővel, kifejtéssel és végkifejlettel, ahelyett, hogy azok reálisan sokarcú és árnyalt képét egyáltalán felvetnék.
[viii] Ettől egyáltalán nem függetlenül, ma az RMDSz a legreakciósabb, minden korrupció-ellenes intézkedést megtorpedózó politikai formáció, ellenez minden újabb összeférhetetlenséget, mandátum-maximálást, kitart a parlamenti képviselők immunitásának torz szabályozása és értelmezése mellett, stb., stb.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése